Obwieszczenie

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały nr XXXIII/290/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła drogowego „Radom Zachód” w obrębie geodezyjnym Mleczków Kolonia w gminie Zakrzew – etap I.

Obwieszczenie pdf

Obwieszczenie doc

Obwieszczenie

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały nr XXXIII/289/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew.

Obwieszczenie pdf

Obwieszczenie doc

Nowy sprzęt komputerowy dla PSP w Woli Taczowskiej

Gmina Zakrzew w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Czytaj dalej Nowy sprzęt komputerowy dla PSP w Woli Taczowskiej

Uwaga – przerwa w obsłudze dowodów osobistych

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że w dniu 5 listopada 2021r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz załatwianie innych spraw dotyczących dowodów osobistych (tj. zgłoszenie utraty dowodu osobistego, uszkodzenia dokumentu, czy nieuprawnionego wykorzystania lub udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych) będzie możliwe wyłącznie do godziny 11.00.

Tego dnia rozpoczynają sięprace techniczne umożliwiające wydawanie nowego dokumentu tożsamości, jaki będzie obowiązywał od dnia 7 listopada 2021 roku.

Czytaj dalej Uwaga – przerwa w obsłudze dowodów osobistych

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 28.10.2021 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Z piosenką na Ty” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Zakrzewska Wola i Marianowice. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

26 października 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1687/267/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje odbędą się w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Komunikat

Uchwała

Formularz konsultacji

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 27.10.2021 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Profilaktyka przez taniec i śpiew” złożona przez Stowarzyszenie „Małe Zakrzewiaki”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego