Inwestycje gminne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew gmina Zakrzew

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że w celu przyłączenia istniejących budynków do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach projektu „ Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, właściciel budynku winien wystąpić do Urzędu Gminy w Zakrzewie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Koszty związane z budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ponosi właściciel budynku.

Budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej można będzie realizować na swój koszt we własnym zakresie, powierzając jego wykonanie osobie lub podmiotowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej mogą Państwo powierzyć również gminie Zakrzew jako inwestorowi zastępczemu, który zgodnie z załączoną umową przejmie wszystkie obowiązki spoczywające na właścicielu budynku związane z budową przyłącza. Koszt jaki poniesie Urząd Gminy Zakrzew wynikający z wykonania przyłączeń zostanie proporcjonalnie podzielony między osobami ubiegającymi się o przyłączenie, którzy podpiszą umowę na inwestorstwo zastępcze w zależności od długości przyłącza oraz zamontowanych urządzeń.

W przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie oprócz wypełnienia wniosku o wydanie warunków technicznych należy również wypełnić załączone oświadczenie woli o realizacji podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew.

Wypełniony wniosek jak i również w/w oświadczenie w przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie można przesłać droga elektroniczną na adres labecki@zakrzew.pl lub złożyć do radej Pani Agnieszki Korzysta bądź w Urzędzie Gminy Zakrzew pokój nr. 27.

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 30-07-2017r.

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza POBIERZ
  2. Oświadczenie woli o realizacji podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew gm. Zakrzew POBIERZ
  3. Umowa na inwestora zastępczego ( Urząd Gminy Zakrzew) POBIERZ

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Zadanie: „Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha – Wacyn – Janiszew” zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w 2016 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wartość inwestycji: 1 094 167,18 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 547 017,00 zł, środki własne: 547 017,82 zł w tym środki Partnera – Powiatu Radomskiego: 500 000,00 zł.


Rozbudowa kanalizacji w Gminie Zakrzew – IV etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 50.099,77 zł

baner „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom”

W dniu 19 września 2016r. Gmina Zakrzew podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0022/16-00 Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” NR POIS.02.03.00-00-0022/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez:
-wyposażenie aglomeracji w kanalizację sanitarną (budowa 12,45km sieci kanalizacji), zgodnie z założeniami przyjętymi w KPOŚK i dyr. 91/271/EWG (z późn.zm) dot. oczyszczania ścieków komunalnych w m. Janiszew. Umożliwi to dostęp do sieci dla nowych użytkowników sieci (1005RLM) i osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (1005RLM)
-ochronę zasobów cennych przyrodniczo w obrębie aglomeracji, tj. korytarza Dolina rzeki Pacynki
-budowę sieci wodociągowej (0,89km) i modernizację SUW (1szt) wspomagających zaopatrzenie w wodę aglomeracji Radom (m. Milejowice i Janiszew).

Wartość projektu wynosi – 12 304 161,41 zł. z czego:
Wartość dofinansowania w ramach POIS wynosi – 6 428 606,67 zł.
Środki gminy – 5 875 554,74 zł.

Tablica informacji o modernizacji przedszkola

Tablica informacji o rozbudowie systemy wodociągowego

Tablica informacji o modernizacji studni głębinowej w Dąbrówce Nagórnej

Tablica informacji o odbudowie zbiornika wodnego we wsi Dąbrówka Podłężna

Tablica informacji o odbudowie zbiornika wodnego we wsi Dąbrówka Podłężna

Tablica informacji o unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Zakrzew

Tablica informacji o zakupie wyposażenia dla jednostek OSP

 

tablica informacji o dofinansowaniu w usuwaniu azbestu

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica informacyjna, kwota środkow dofinansowania usuwania azbestuPark Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa (etap I), POziom dofinansowania z EFRR: 45,05%, Beneficjent: Gmina ZakrzewZakup wyposazenia dla jednostek OSPc - WFOŚiGW

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz