POIiŚ

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew - Sławomir Białkowski, Leszek Margas, Krzysztof Siek, Kazimierz Łabęcki, Jan Wichowski
W spotkaniu udział wzięli:

Sławomir Białkowski Wójt Gminy Zakrzew
Leszek Margas Wice Starosta Powiatu Radomskiego
Krzysztof Siek Przedstawiciel Urzędu Gminy
Kazimierz Łabęcki Przedstawiciel Urzędu Gminy
Agnieszka Korzysta Radna wsi Janiszew
Jan Wichowski Sołtys wsi Janiszew

W dniu 9 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszewie odbyło się spotkanie informacyjne władz Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew.

Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych dotyczących rozpoczęcia realizacji projektu w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości.

Na wstępie Wójt Gminy Pan Sławomir Białkowski poinformował zainteresowanych o uzyskanym dofinansowaniu na w/w Projekt w kwocie 6 428 606,67 zł ze środków europejskich. Planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych związanych z kanalizacją jest przełom maja 2017 r. natomiast zakończenie prac planuje się na koniec 2018 r. Pan Wójt poinformował również mieszkańców, iż budowa kanalizacji prowadzona będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu.

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew w Publicznej Szkole Podstawowej w JaniszewieW odpowiedzi na zadane pytania co do możliwości rozszerzenia podłączeń sieci kanalizacyjnej do działek, które nie zostały uwzględnione w opracowanej dokumentacji, Wójt jednoznacznie udzielił odpowiedzi, iż z uwagi na nie ujęcie takich przyłączeń w projekcie technicznym oraz wydane w tym opracowaniu stosowne decyzje administracyjne – jak pozwolenie na budowę uniemożliwiają takie dodatkowe podłączenia. Możliwość taka będzie po zakończeniu całego procesu budowy na zasadach indywidualnych podłączeń po spełnieniu stosownych uzgodnień.

 „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom”

 

W dniu 19 września 2016r.  Gmina Zakrzew podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0022/16-00 Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom” NR POIS.02.03.00-00-0022/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez:

  • wyposażenie aglomeracji w kanalizację sanitarną  (budowa 12,45km sieci kanalizacji), zgodnie z założeniami przyjętymi w KPOŚK i dyr. 91/271/EWG (z późn.zm) dot. oczyszczania ścieków komunalnych w m. Janiszew. Umożliwi to dostęp do sieci dla nowych użytkowników sieci (1005RLM) i osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (1005RLM)
  • ochronę zasobów cennych przyrodniczo w obrębie aglomeracji, tj. korytarza Dolina rzeki Pacynki
  • budowę sieci wodociągowej (0,89km) i modernizację SUW (1szt) wspomagających zaopatrzenie w wodę aglomeracji  Radom (m. Milejowice i Janiszew).

Wartość projektu wynosi – 12 304 161,41 zł. z czego:

Wartość dofinansowania w ramach POIS wynosi – 6 428 606,67 zł.

Środki gminy – 5 875 554,74  zł.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Poniżej adres strony:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Zapisz