Odpady komunalne

 • Uchwały od 140 do 144 z roku 2016 :
 1. Uchwała Nr XXIV 140 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew
 2. Uchwała Nr XXIV 141 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XXIV 142 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  składanej przez właścicieli nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XXIV 143 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 5. Uchwała Nr XXIV 144 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi.

 

 

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK Milejowice, Aleja Kasztanowa 24, 26-652 Zakrzew czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, (oprócz pierwszego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą sobotę miesiąca od 7-13.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 • makulatura (papier i tektura)
 • szkło
 • plastik- tworzywa sztuczne
 • metale
 • odpady zielone, ogrodowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • żużel z domowych pieców centralnego ogrzewania
 • zużyte opony
 • odpady wielkogabarytowe
 • przeterminowane lekarstwa
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • gruz budowlany w ilości do 100 kg.

Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

 • okazanie dokumentu tożsamości,
 • potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,
 • podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione