Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zakrzew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zakrzew.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Zakrzew,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery; żółte tło, czarne litery; białe tło, czarne litery; czarne tło, białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • wyszukiwanie elementów strony.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
tel: 48 610 51 22
fax: 48 610 51 43
e-mail: gmina@zakrzew.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /1sb9k8g9j6/skrytka

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Kosiec, e-mail: informatyk@zakrzew.pl, telefon: 48 610 51 22 wew. 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się przystanek autobusowy, którym można dojechać do Urzędu z Radomia oraz Przytyka.

Przed budynkiem znajduje się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd z poręczą.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą telefonu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podmiot  nie posiada aplikacji mobilnej.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. (trwają prace wdrożeniowe)

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • Urząd Gminy Zakrzew zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
 • wysłać e-mail na adres: gmina@zakrzew.pl
 • przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej /1sb9k8g9j6/skrytka,
 • wysłać fax na numer: (48) 610 51 43,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (48) 610 51 22.