POIiŚ

Pełnienie dyżuru Jednostki Realizująca Projekt dla zadania „Budowa sieci kanalizacji

Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza POBIERZ

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że z dniem 08-10-2017r. Jednostka Realizująca Projekt „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, w celu udzielenia mieszkańcom miejscowości Janiszew informacji odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej rozpoczęła pełnienie dyżurów w budynku byłej szkoły podstawowej w Janiszewie ( wejście od tyłu budynku szkoły). W czasie pełnienia dyżuru będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej.

Pełnienie dyżuru w dniach:
Wtorek w godzinach od 12.00 do 15.30
Piątek w godzinach od 12.00 do 15.30

Kontakt: Urząd Gminy w Zakrzewie tel. 48 610 51 22, fax 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

Ogłoszenie POBIERZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew gmina Zakrzew

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że w celu przyłączenia istniejących budynków do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach projektu „ Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, właściciel budynku winien wystąpić do Urzędu Gminy w Zakrzewie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Koszty związane z budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ponosi właściciel budynku.

Budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej można będzie realizować na swój koszt we własnym zakresie, powierzając jego wykonanie osobie lub podmiotowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej mogą Państwo powierzyć również gminie Zakrzew jako inwestorowi zastępczemu, który zgodnie z załączoną umową przejmie wszystkie obowiązki spoczywające na właścicielu budynku związane z budową przyłącza. Koszt jaki poniesie Urząd Gminy Zakrzew wynikający z wykonania przyłączeń zostanie proporcjonalnie podzielony między osobami ubiegającymi się o przyłączenie, którzy podpiszą umowę na inwestorstwo zastępcze w zależności od długości przyłącza oraz zamontowanych urządzeń.

W przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie oprócz wypełnienia wniosku o wydanie warunków technicznych należy również wypełnić załączone oświadczenie woli o realizacji podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew.

Wypełniony wniosek jak i również w/w oświadczenie w przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie można przesłać droga elektroniczną na adres labecki@zakrzew.pl lub złożyć do radej Pani Agnieszki Korzysta bądź w Urzędzie Gminy Zakrzew pokój nr. 27.

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 30-07-2017r.

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza POBIERZ
  2. Oświadczenie woli o realizacji podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew gm. Zakrzew POBIERZ
  3. Umowa na inwestora zastępczego ( Urząd Gminy Zakrzew) POBIERZ

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew - Sławomir Białkowski, Leszek Margas, Krzysztof Siek, Kazimierz Łabęcki, Jan Wichowski
W spotkaniu udział wzięli:

Sławomir Białkowski Wójt Gminy Zakrzew
Leszek Margas Wice Starosta Powiatu Radomskiego
Krzysztof Siek Przedstawiciel Urzędu Gminy
Kazimierz Łabęcki Przedstawiciel Urzędu Gminy
Agnieszka Korzysta Radna wsi Janiszew
Jan Wichowski Sołtys wsi Janiszew

W dniu 9 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszewie odbyło się spotkanie informacyjne władz Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew.

Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych dotyczących rozpoczęcia realizacji projektu w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości.

Na wstępie Wójt Gminy Pan Sławomir Białkowski poinformował zainteresowanych o uzyskanym dofinansowaniu na w/w Projekt w kwocie 6 428 606,67 zł ze środków europejskich. Planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych związanych z kanalizacją jest przełom maja 2017 r. natomiast zakończenie prac planuje się na koniec 2018 r. Pan Wójt poinformował również mieszkańców, iż budowa kanalizacji prowadzona będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu.

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew w Publicznej Szkole Podstawowej w JaniszewieW odpowiedzi na zadane pytania co do możliwości rozszerzenia podłączeń sieci kanalizacyjnej do działek, które nie zostały uwzględnione w opracowanej dokumentacji, Wójt jednoznacznie udzielił odpowiedzi, iż z uwagi na nie ujęcie takich przyłączeń w projekcie technicznym oraz wydane w tym opracowaniu stosowne decyzje administracyjne – jak pozwolenie na budowę uniemożliwiają takie dodatkowe podłączenia. Możliwość taka będzie po zakończeniu całego procesu budowy na zasadach indywidualnych podłączeń po spełnieniu stosownych uzgodnień.

 „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom”

 

W dniu 19 września 2016r.  Gmina Zakrzew podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0022/16-00 Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom” NR POIS.02.03.00-00-0022/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez:

  • wyposażenie aglomeracji w kanalizację sanitarną  (budowa 12,45km sieci kanalizacji), zgodnie z założeniami przyjętymi w KPOŚK i dyr. 91/271/EWG (z późn.zm) dot. oczyszczania ścieków komunalnych w m. Janiszew. Umożliwi to dostęp do sieci dla nowych użytkowników sieci (1005RLM) i osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (1005RLM)
  • ochronę zasobów cennych przyrodniczo w obrębie aglomeracji, tj. korytarza Dolina rzeki Pacynki
  • budowę sieci wodociągowej (0,89km) i modernizację SUW (1szt) wspomagających zaopatrzenie w wodę aglomeracji  Radom (m. Milejowice i Janiszew).

Wartość projektu wynosi – 12 304 161,41 zł. z czego:

Wartość dofinansowania w ramach POIS wynosi – 6 428 606,67 zł.

Środki gminy – 5 875 554,74  zł.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Poniżej adres strony:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom

W związku licznymi zgłoszeniami mieszkańców miejscowości Janiszew, których budynki nie zostały ujęte w opracowanym projekcie technicznym do przyłączenia do budowanej obecnie kanalizacji sanitarnej,  Gmina Zakrzew wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie z prośbą o rozszerzenie realizowanego projektu i uzyskanie dofinansowania na jego realizację.

Gmina Zakrzew dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy zgłosili chęć podłączenia ich budynków do budowanej kanalizacji sanitarnej zleciła opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana do końca 2019 r.

W wyniku prowadzonych rozmów z NFOŚiGW w Warszawie,  Gmina Zakrzew w dniu 11-09-2018r. podpisała aneks do Umowy o dofinansowaniu Nr POIS.02.03.00-00-0022/16-01 na rozszerzenie realizowanego projektu na zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w m. Janiszew
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej, wierzbowej, Jałowcowej, Zachodniej, Azaliowej, Seledynowej, Białej, Dębowej w m. Janiszew
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej, Jeżowej, Azaliowej, Wschodniej w m. Janiszew.

Obecnie na „Budowę kanalizacji sanitarnej  ul. Zielona w m. Janiszew  został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  Urząd Gminy w Zakrzewie tel. 48 610 51 22 wew.57, fax 48 619 51 43, gmina@zakrzew.pl

Zapisz