POIiŚ

Loga Funduszy Europejskich, Gminy Zakrzew oraz Unii Europejskiej

Kanalizacja w Janiszewie zakończona.

W styczniu tego roku Gmina Zakrzew oddała do użytku ostatni, dodatkowy III etap budowy kanalizacji w miejscowości Janiszew. Prace polegały na dołączeniu do sieci kanalizacyjnej mieszkańców z ulicy Zielonej w kierunku od byłej szkoły podstawowej do Dąbrówki Nagórnej oraz ulicy Amarantowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach  projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym na naszym terenie. W  2016 roku  gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew , który przyczyni się do  ochrony środowiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi dzięki likwidacji szamb bezodpływowych, a co za tym idzie poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej gminy Zakrzew.

W I etapie zostały realizowane 3 główne zadania: Budowa kanalizacji w miejscowości Janiszew w kwocie 5 166 000 zł, Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zakrzewie na 591 630 zł, Budowa sieci wodociągowej w Taczowie 77 812 zł.

W trakcie realizacji prac okazało się, że jest z jeszcze gro mieszkańców, którzy nie byli zdecydowani na  etapie projektowania sieci lub powstały nowe budynki. Gmina  rozszerzyła zadanie o II etap i wykonała dodatkowe odcinki w ulicy Zielonej, Wschodniej, Zachodniej, Azaliowej oraz innych. Dzięki czemu w  2019 roku udało się przyłączyć dodatkowe gospodarstwa domowe do sieci. Prace budowlane wyniosły 1 422 402,61 zł.

Dzięki realizacji projektu została wybudowana  sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Janiszew o długości prawie 15,5 km, 5 szt. przepompowni sieciowych  oraz 19 szt. przepompowni  przydomowych, do której może zostać podłączonych  715 osób.  Ponadto w inwestycji uwzględniona  została budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Taczów o długości 0,9 km oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Zakrzewie.

Z końcem stycznia br. zakończyły się wszystkie prace budowlane związane z projektem. W wyniku czego cała miejscowość Janiszew została skanalizowana, mieszkańcy sukcesywnie podłączają się do sieci. Inwestycja zmierza do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. W sposób oczywisty powyższe zabiegi poprawią stan sanitarny i wpłyną zdecydowanie na ochronę środowiska naturalnego z uwagi na przewidzianą likwidację zbiorników bezodpływowych służących obecnie  do gromadzenia ścieków z budynków.

Cała wartość projektu: 8 014 584  zł
Dotacja: 4 211 518 zł
Środki własne Gminy: 3 803 066 z

Loga Funduszy Europejskich, Gminy Zakrzew oraz Unii EuropejskiejZakończenie budowy II etapu kanalizacji w Janiszewie

Gmina Zakrzew realizuje Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym na naszym terenie. W  2016 roku  gmina podpisała umowę  o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zakrzew, leżącej częściowo w aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Celami szczegółowe projektu  ochrona środowiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi dzięki likwidacji szamb bezodpływowych. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej gminy Zakrzew. Wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną, w tym przede wszystkim w sprawny system kanalizacyjny i wodociągowy jest znaczącym elementem warunkującym zainteresowanie inwestorów.

Początkowa wartość zadania opiewała na kwotę 12 304 161,41 zł. z czego wartość dofinansowania  w ramach środków POIS wynosiła – 6 428 606,67 zł. W wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych wystąpiły znaczne oszczędności, które zmniejszyły wydatki na inwestycje prawie o połowę. Dzięki nim rozszerzyliśmy zakres robót o nowo powstałe budynki oraz tych mieszkańców Janiszewa, którzy nie byli zdecydowani w pierwszym etapie. W 2018 roku gmina doprojektowała dodatkowe odcinki w ulicy Zielonej, Wschodniej, Zachodniej, Azaliowej oraz innych . Dzięki czemu udało się przyłączyć dodatkowe gospodarstwa domowe do sieci.

Dzięki realizacji projektu została wybudowana  sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Janiszew o długości prawie 15 km, 5 szt. przepompowni sieciowych  oraz 16 szt. przepompowni  przydomowych,  do której może zostać podłączonych prawie 700 osób.  Ponadto w inwestycji uwzględniona  została budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Taczów o długości 0,9 km oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Zakrzewie.

Z końcem sierpnia br. zakończyły się wszystkie prace budowlane związane z projektem. W wyniku czego cała miejscowość Janiszew została skanalizowana, mieszkańcy sukcesywnie podłączają się do sieci. Inwestycja zmierza do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. W sposób oczywisty powyższe zabiegi poprawią stan sanitarny i wpłyną zdecydowanie na ochronę środowiska naturalnego z uwagi na przewidzianą likwidację zbiorników bezodpływowych służących obecnie
do gromadzenia ścieków z budynków.

Informacja dla mieszkańców m. Janiszew

Informujemy Państwa, że w grudniu 2018r. została zakończona 1 część inwestycji pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom” polegająca  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiszew. Wykonany zakres obejmuje ok. 90% powierzchni Janiszewa.

Inwestycja kosztowała 5 497 817,50   zł z czego kwotę    3 483 248,29 zł Gmina Zakrzew pozyskała ze środków unijnych w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Warunkiem zasadniczym do prawidłowego rozliczenia dotacji jest podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej minimum 690   mieszkańców.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne wykonanie podłączeń swoich budynków do sieci kanalizacyjnej do 31.12.2019 r.

Przypominamy, że zgodnie z  „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku”   ( Dz.U. 1996 Nr 132 poz.622) art. 5.1 ust.2 obowiązkiem właściciela nieruchomości jest podłączenie swojego gospodarstwa do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W terenie skanalizowanym niedopuszczalne  jest korzystanie ze zbiorników bezodpływowych. Wyżej wskazana ustawa w rozdziale 5 określa sankcje karne za niepodłączenie.

Zabrania się jednocześnie odprowadzania ścieków do kanalizacji w sposób bezumowny i prowizoryczny.

W celu wykonania przykanalika należy wystąpić do Urzędu Gminy Zakrzew lub bezpośrednio do firmy eksploatacyjnej ADMAR-U sp. z o.o. Zakrzew- Kolonia 2, 26-652 Zakrzew o określenie warunków technicznych, a po wykonaniu zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych jest zamieszczony na stronie www.zakrzew.pl w zakładce Projekt pod nazwą  Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  GMINA ZAKRZEW, 26-652 Zakrzew, Zakrzew 51 oraz ADMAR-U Sp. z o. o. Zakrzew Kolonia 2, 26-652 Zakrzew
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu oraz wydania warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Loga Funduszy Europejskich, Gminy Zakrzew oraz Uniii EuropejskiejPierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości  Janiszew zakończony.

W miejscowości Janiszew został zakończony pierwszy etap budowy sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami. Inwestycja jest realizowana z projektu pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom” . W ramach pierwszego etapu zostało wybudowane 12,45 km sieci kanalizacyjnej, 0,9 km sieci wodociągowej oraz została zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Zakrzewie. Ogólny koszt zrealizowanych robót budowlanych to około 6 mln  zł z czego kwotę  prawie  3,5 mln zł Gmina Zakrzew pozyskała ze  środków unijnych w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. zł .  Obecnie mieszkańcy, którzy zostali ujęci w dokumentacji technicznej do podłączenia swoich budynków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej składają wnioski o wydanie warunków technicznych na ich przyłączenie.

W dniu 11-09-2018r. Gmina Zakrzew podpisała z NFOŚiGW aneks do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie w ramach drugiego etapu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla gospodarstw domowych, których właściciele wyrazili zainteresowanie na ich podłączenie do wybudowanej kanalizacji. Długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach drugiego etapu wynosi około 2,5 km. Koszt realizacji zadania to około 2 miliony złotych. Nakłady finansowe na realizację w/w zadania zostały pozyskane z zaoszczędzonych środków finansowych w ramach przeprowadzonych przetargów na wyłonienie wykonawców robót budowlanych dla  pierwszego etapu budowy. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych dla drugiego etapu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na koniec sierpnia 2019 r.

Pełnienie dyżuru Jednostki Realizująca Projekt dla zadania „Budowa sieci kanalizacji

Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza POBIERZ

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że z dniem 08-10-2017r. Jednostka Realizująca Projekt „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, w celu udzielenia mieszkańcom miejscowości Janiszew informacji odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej rozpoczęła pełnienie dyżurów w budynku byłej szkoły podstawowej w Janiszewie ( wejście od tyłu budynku szkoły). W czasie pełnienia dyżuru będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej.

Pełnienie dyżuru w dniach:
Wtorek w godzinach od 12.00 do 15.30
Piątek w godzinach od 12.00 do 15.30

Kontakt: Urząd Gminy w Zakrzewie tel. 48 610 51 22, fax 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

Ogłoszenie POBIERZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew gmina Zakrzew

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że w celu przyłączenia istniejących budynków do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach projektu „ Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom”, właściciel budynku winien wystąpić do Urzędu Gminy w Zakrzewie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Koszty związane z budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ponosi właściciel budynku.

Budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej można będzie realizować na swój koszt we własnym zakresie, powierzając jego wykonanie osobie lub podmiotowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej mogą Państwo powierzyć również gminie Zakrzew jako inwestorowi zastępczemu, który zgodnie z załączoną umową przejmie wszystkie obowiązki spoczywające na właścicielu budynku związane z budową przyłącza. Koszt jaki poniesie Urząd Gminy Zakrzew wynikający z wykonania przyłączeń zostanie proporcjonalnie podzielony między osobami ubiegającymi się o przyłączenie, którzy podpiszą umowę na inwestorstwo zastępcze w zależności od długości przyłącza oraz zamontowanych urządzeń.

W przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie oprócz wypełnienia wniosku o wydanie warunków technicznych należy również wypełnić załączone oświadczenie woli o realizacji podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew.

Wypełniony wniosek jak i również w/w oświadczenie w przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie można przesłać droga elektroniczną na adres labecki@zakrzew.pl lub złożyć do radej Pani Agnieszki Korzysta bądź w Urzędzie Gminy Zakrzew pokój nr. 27.

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 30-07-2017r.

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza POBIERZ
 2. Oświadczenie woli o realizacji podłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew gm. Zakrzew POBIERZ
 3. Umowa na inwestora zastępczego ( Urząd Gminy Zakrzew) POBIERZ

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew - Sławomir Białkowski, Leszek Margas, Krzysztof Siek, Kazimierz Łabęcki, Jan Wichowski
W spotkaniu udział wzięli:

Sławomir Białkowski Wójt Gminy Zakrzew
Leszek Margas Wice Starosta Powiatu Radomskiego
Krzysztof Siek Przedstawiciel Urzędu Gminy
Kazimierz Łabęcki Przedstawiciel Urzędu Gminy
Agnieszka Korzysta Radna wsi Janiszew
Jan Wichowski Sołtys wsi Janiszew

W dniu 9 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszewie odbyło się spotkanie informacyjne władz Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew.

Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych dotyczących rozpoczęcia realizacji projektu w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości.

Na wstępie Wójt Gminy Pan Sławomir Białkowski poinformował zainteresowanych o uzyskanym dofinansowaniu na w/w Projekt w kwocie 6 428 606,67 zł ze środków europejskich. Planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych związanych z kanalizacją jest przełom maja 2017 r. natomiast zakończenie prac planuje się na koniec 2018 r. Pan Wójt poinformował również mieszkańców, iż budowa kanalizacji prowadzona będzie w systemie grawitacyjno-tłocznym, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu.

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zakrzew z mieszkańcami wsi Janiszew w Publicznej Szkole Podstawowej w JaniszewieW odpowiedzi na zadane pytania co do możliwości rozszerzenia podłączeń sieci kanalizacyjnej do działek, które nie zostały uwzględnione w opracowanej dokumentacji, Wójt jednoznacznie udzielił odpowiedzi, iż z uwagi na nie ujęcie takich przyłączeń w projekcie technicznym oraz wydane w tym opracowaniu stosowne decyzje administracyjne – jak pozwolenie na budowę uniemożliwiają takie dodatkowe podłączenia. Możliwość taka będzie po zakończeniu całego procesu budowy na zasadach indywidualnych podłączeń po spełnieniu stosownych uzgodnień.

 „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom”

W dniu 19 września 2016r.  Gmina Zakrzew podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0022/16-00 Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji  Radom” NR POIS.02.03.00-00-0022/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa  „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez:

 • wyposażenie aglomeracji w kanalizację sanitarną  (budowa 12,45km sieci kanalizacji), zgodnie z założeniami przyjętymi w KPOŚK i dyr. 91/271/EWG (z późn.zm) dot. oczyszczania ścieków komunalnych w m. Janiszew. Umożliwi to dostęp do sieci dla nowych użytkowników sieci (1005RLM) i osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (1005RLM)
 • ochronę zasobów cennych przyrodniczo w obrębie aglomeracji, tj. korytarza Dolina rzeki Pacynki
 • budowę sieci wodociągowej (0,89km) i modernizację SUW (1szt) wspomagających zaopatrzenie w wodę aglomeracji  Radom (m. Milejowice i Janiszew).

Wartość projektu wynosi – 12 304 161,41 zł. z czego:

Wartość dofinansowania w ramach POIS wynosi – 6 428 606,67 zł.

Środki gminy – 5 875 554,74  zł.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Poniżej adres strony:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom

W związku licznymi zgłoszeniami mieszkańców miejscowości Janiszew, których budynki nie zostały ujęte w opracowanym projekcie technicznym do przyłączenia do budowanej obecnie kanalizacji sanitarnej,  Gmina Zakrzew wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie z prośbą o rozszerzenie realizowanego projektu i uzyskanie dofinansowania na jego realizację.

Gmina Zakrzew dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy zgłosili chęć podłączenia ich budynków do budowanej kanalizacji sanitarnej zleciła opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana do końca 2019 r.

W wyniku prowadzonych rozmów z NFOŚiGW w Warszawie,  Gmina Zakrzew w dniu 11-09-2018r. podpisała aneks do Umowy o dofinansowaniu Nr POIS.02.03.00-00-0022/16-01 na rozszerzenie realizowanego projektu na zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w m. Janiszew
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej, wierzbowej, Jałowcowej, Zachodniej, Azaliowej, Seledynowej, Białej, Dębowej w m. Janiszew
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej, Jeżowej, Azaliowej, Wschodniej w m. Janiszew.

Obecnie na „Budowę kanalizacji sanitarnej  ul. Zielona w m. Janiszew  został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  Urząd Gminy w Zakrzewie tel. 48 610 51 22 wew.57, fax 48 619 51 43, gmina@zakrzew.pl

Zapisz