Obowiązek Mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zakrzew informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)  gmina ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Czytaj dalej Obowiązek Mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Od 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiszczać na INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego utworzony dla każdego właściciela nieruchomości !!!

Wpłat gotówkowych  BEZ PROWIZJI można dokonać w

  1. Bank Spółdzielczy w Radomiu – Filia w Zakrzewie
  2. Bank Spółdzielczy w Radomiu ul. Czachowskiego 21
  3. Bank Spółdzielczy w Radomiu ul. Główna 12 .

Każdy właściciel nieruchomości indywidualny numer  rachunku bankowego otrzyma wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Czytaj dalej Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego