Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  od dnia 3 stycznia 2023 r. wprowadził zmiany dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze” .

 • Podniesienie progów dochodowych przy dofinansowaniu podstawowym do 135 tysięcy złotych, a przy podwyższonym dofinansowaniu, do 1894 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 złotych dla osób mieszkających samotnie.
 • Możliwość uzyskania wyższego dofinansowania, czyli 66 tysięcy złotych przy dofinansowaniu podstawowym i 99 tysięcy złotych przy podwyższonym.
 • Możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej dotyczył on wyłącznie wymiany pieca.
 • Modyfikacja ścieżki bankowej programu (beneficjent będzie mógł otrzymać kredyt bankowy z dofinansowaniem na częściową spłatę tego zobowiązania na inwestycje, które zostały rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku)
 • Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Programem priorytetowym oraz Regulaminem programu dostępnym na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Zakrzew stan na 31.12.2023

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓWLICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆKWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI
7313408666421,04

Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy, który udziela informacji o Programie  osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

– pomoc w przygotowaniu wniosku 048 610 51 14 wew. 29 w dni pracy Urzędu Gminy Zakrzew

Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE:
– strony internetowa: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl lub www.czystepowietrze.gov.pl

– infolinia (tel. 22 340 40 80) w dni robocze 8.00-16.00,

– e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl