Państwowe fundusze celowe

„Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ulica Szafirowa, ul. Traktorzystów w miejscowości Wacyn”

Flaga oraz godło Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego –  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 3 011 767,86 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 737 000,23 zł

W ramach zadania planuję się rozbudowę odcinka o długości 1248,86 m. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości od 5 m do 7 m wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Jezdnia po rozbudowie będzie miała szerokość od 5,0 do 5,5m i przekrój poprzeczny: jednojezdniowy dwupasmowy. Powstanie chodnik z kostki betonowej na warstwie stabilizacji cementem z gruntu rodzimego i podbudowie z kruszywa łamanego. Chodnik prawostronny, przy jezdni, o szerokości 2,0 m netto i długości 1238,10 m. Zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej oraz z kruszywa. Powstaną pobocza utwardzone o szerokości 0,75 – 1,0 m, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach stałej organizacji ruchu zostanie wprowadzone nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wzdłuż całego odcinka drogi powstanie kanał technologiczny.


Flaga oraz godło Polski

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew

Kwota dofinansowania: 12 350 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 13 278057,16 zł

Termin realizacji: 31.07.2023 r.

Krótki opis zadania:
W ramach zadania planuje się rozbudowę, budowę i przebudowę 7 dróg gminnych (w miejscowościach: Wacyn, Cerekiew, Zakrzewska Wola, Milejowice, Zdziechów, Gulin) o łącznej długości  4 325 mb oraz remonty 6 dróg gminnych (w miejscowościach: Zakrzew, Zdziechów, Milejowice, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Gulinek) o łącznej długości 6 851 mb.


Zadanie: Rozbudowa drogi Gminnej 351318W Mleczków - Cerekiew
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 1 187 203,12 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 538 361,50 zł

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>


Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>Flaga oraz godło Polski

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie: Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Taczowie
Kwota dofinansowania: 193 983,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 387 966,34 zł

Krótki opis zadania:
Rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowanego przy boisku sportowym w miejscowości Taczów, obejmuje między innymi:
• powiększenie budynku o pomieszczenie magazynku i pokoju sędziego,
• zmianę konstrukcji dachu na żelbetową,
• wymianę posadzek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych,
• zaprojektowano wykonanie dwóch dużych szatni klubowych z dostępem do pomieszczenia sanitarnego oraz umywalni, pomieszczenia sanitarnego dla kibiców, pomieszczenia kierownika klubu,
• pozostała część istniejącego budynku zostanie przebudowana w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i standardów.