Państwowe fundusze celowe

Tablica informacyjna: Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
Dofinansowanie 712221,24 zł
Tablica informacyjna: Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
Dofinansowanie 264334,46 zł

Flaga oraz godło Polski

ZADANIE: Remont drogi gminnej Gulin -Jankowice

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

        Kwota  dofinansowania:  1.100.042,82zł

        Całkowita wartość inwestycji :1.547.911,77zł

Długość remontowanego odcinka drogi wynosi L= 723,32m. Roboty budowlane obejmowały:

 • Roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcje remontu krawędzi jezdni;
 • Roboty ziemne do wykonania remontu przepustów, oczyszczenie rowów;
 • Ręczne wykopy pod założenie rur ochronnych i zapasowych na kable znajdujące się pod jezdnią;
 • Remont nawierzchni jezdni, zjazdów z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni;
 • Wykonanie remontu nawierzchni poboczy z kruszywa;
 • Wykonanie oznakowania pionowego;
 • Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego;
 • Zabezpieczenia kabli energetycznych rurami ochronnymi, ułożenie rur rezerwowych;
 • Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ochronnymi.


Flaga oraz godło Polski

ZADANIE: Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

        Kwota  dofinansowania: 2.970.567,28zł

        Całkowita wartość inwestycji : 3.987.662,05zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W obejmuje między innymi:

 • Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m,
 • Wykonanie chodnika o szerokości 2,0m,
 • Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
 • Budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • Wykonanie rowów przydrożnych,
 • Przebudowę zjazdów indywidualnych publicznych,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • Regulacje pionową studzienek urządzeń podziemnych


Flaga oraz godło Polski

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej”

Kwota dofinansowania: 3 674 300,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 11 224 385,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach areny 21,05 x 32,15 m i wysokości 8,0 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojami trenerów, magazynami sprzętu sportowego wraz z  zagospodarowanie terenu.


Flaga oraz godło Polski

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”

Kwota dofinansowania: 9 025 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 13 505 400,00 zł

Termin realizacji: 14.07.2025r.

W ramach zadania planuję się budowę Stacji uzdatniania wody w systemie” projektuj i buduj”. Lokalizacja zadania to miejscowość Jaszowice, działka numer 1149/8. W pierwszym etapie zadania zostaną wywiercone dwie studnie o głębokości około 99m każda. Następnie zostanie wybudowana stacja uzdatniania pozyskanej wody o wydajności 90 m3/h. Planowana roczna produkcja wody wyniesie 180 000 m3. W ramach modernizacji sieci wodociągowej zamawiający oczekuje dostawy 2000 sztuk wodomierzy radiowych.


Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew podobnie jak w roku 2022  przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>


Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew ponownie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>


„Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ulica Szafirowa, ul. Traktorzystów w miejscowości Wacyn”

Flaga oraz godło Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego –  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 3 009 307,86 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 685 662,49 zł

W ramach zadania wykonano rozbudowę odcinka o długości 1248,86 m. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości od 5 m do 7 m wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Powstał chodnik prawostronny i lewostronny z kostki betonowej na warstwie stabilizacji cementem z gruntu rodzimego i podbudowie z kruszywa łamanego, o szerokości 2,0 m netto . Zjazdy wykonano z kostki betonowej oraz z kruszywa. Powstały pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach stałej organizacji ruchu zostało wprowadzone nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wzdłuż całego odcinka drogi powstał kanał technologiczny.


Flaga oraz godło Polski

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew

Kwota dofinansowania: 12 350 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 13 278057,16 zł

Termin realizacji: 31.07.2023 r.

Krótki opis zadania:
W ramach zadania planuje się rozbudowę, budowę i przebudowę 7 dróg gminnych (w miejscowościach: Wacyn, Cerekiew, Zakrzewska Wola, Milejowice, Zdziechów, Gulin) o łącznej długości  4 325 mb oraz remonty 6 dróg gminnych (w miejscowościach: Zakrzew, Zdziechów, Milejowice, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Gulinek) o łącznej długości 6 851 mb.


Zadanie: Rozbudowa drogi Gminnej 351318W Mleczków - Cerekiew
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 1 187 203,12 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 538 361,50 zł

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>


Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

<<<więcej>>>Flaga oraz godło Polski

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie: Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Taczowie
Kwota dofinansowania: 193 983,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 387 966,34 zł

Krótki opis zadania:
Rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowanego przy boisku sportowym w miejscowości Taczów, obejmuje między innymi:
• powiększenie budynku o pomieszczenie magazynku i pokoju sędziego,
• zmianę konstrukcji dachu na żelbetową,
• wymianę posadzek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych,
• zaprojektowano wykonanie dwóch dużych szatni klubowych z dostępem do pomieszczenia sanitarnego oraz umywalni, pomieszczenia sanitarnego dla kibiców, pomieszczenia kierownika klubu,
• pozostała część istniejącego budynku zostanie przebudowana w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i standardów.