Program Opieka wytchnieniowa

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew ponownie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 27.02.2023 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie  w wysokości 165.132,28 zł, które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakrzewie.

            Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższej rodziny w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych tzw. „opieki wytchnieniowej”, która umożliwi opiekunom osób niepełnosprawnych regenerację sił i da szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z w/w orzeczeniem.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

W roku 2023 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego planuje się objąć 17 osób niepełnosprawnych, w tym: 13 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci niepełnosprawnych.

Załącznik:

1. Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

https://www.gov.pl/attachment/f0d737cd-c6cc-4e51-a37c-ec026a9bbe13

Plakat programu opieka wytchnieniowa


Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            W dniu 16.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie  w wysokości 156 672,00 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Celem  Programu jest  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
    z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Załącznik:

Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

https://www.gov.pl/attachment/b566fa1a-538a-4035-a004-8fcfa73e22ad

Plakat programu opieka wytchnieniowa