Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26 – 652  Zakrzew
Tel.48 610-54-88
Fax. 48- 610-57-25
e-mail: zakrzew@ops.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – p.o. Sylwia Zawisza
pok. nr 4, tel.48 610-54-88

Pracownicy socjalni:
•    Specjalista pracy socjalnej  –    Joanna Płokita    pok. nr 2
•    Specjalista pracy socjalnej  –    Renata Dudek     pok. nr 3
•    Pracownik socjalny            –     Marzena Kredowska   pok. nr 2
•    Pracownik socjalny            –     Martyna Jeżak   pok. nr 3

Usługi opiekuńcze:
•    Zofia Fijołek

Asystent Rodziny
•    Karolina Krawczyk

Pracownicy realizujący zadania w zakresie :

Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia „ Za życiem”, Świadczeń Wychowawczych (500+), Świadczenia „Dobry start” (300+), Karty Dużej Rodziny, Pomoc Materialna Dla Uczniów,
tel. 48 6105488 w 21

  1. Barbara Siek – Inspektor ( pok.1)
  2. Tomasz Młynarczyk – Inspektor ( pok. 1)
  3. Kinga Seweryn- Inspektor ( pok. 1)
 • Karta dużej rodziny

  Z dniem 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014r. poz. 755), które ma na celu: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umocnienie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

  Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny na wniosek, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawnia do zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

  W związku z powyższym wnioski o wydanie w/w karty pobierane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie w pokoju nr 2.

  Do pobrania:


  » wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
  » oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole
  » oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  »  wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
  » informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

 • Zasiłki

  Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej
  Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ichnw wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

  a) osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
  z okolicznością o której mowa w art. 53 ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem
  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  – na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
  c) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejski Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

  Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
  Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

  Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  – przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  – pracy socjalnej,
  – prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  – analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  – realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,
  – rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

  Główne cele pomocy społecznej:

  – wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie
  – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  – zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej
  – dla osób i rodzin nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
  i osobom niepełnosprawnym,
  – zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym dysfunkcjami, w szczególności przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
  – integracja ze środowiskiem lokalnym osób i rodzin zagrożonych i wykluczonych społecznie,
  – stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

  Kryteria przyznawania świadczeń

  Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

  1. ubóstwa,
  2. sieroctwa,
  3. bezdomności,
  4. bezrobocia,
  5. niepełnosprawności,
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  7. przemocy w rodzinie,
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  12. alkoholizmu lub narkomanii,
  13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności od pkt.2-14.

  W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
  i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności (art. 13 ustawy o pomocy społecznej) nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Powyższe przepisy nie dotyczą osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

  Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia i usługi:

  1. Świadczenia pieniężne:
  – zasiłek stały,
  – zasiłek okresowy,
  – zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  – wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

  2. Świadczenia niepieniężne:
  – praca socjalna,
  – bilet kredytowany,
  – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  – składki na ubezpieczenia społeczne,
  – pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  – sprawienie pogrzebu,
  – poradnictwo specjalistyczne,
  – interwencja kryzysowa,
  – schronienie,
  – posiłek,
  – niezbędne ubranie,
  – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  – specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  – mieszkanie chronione,
  – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  – opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.