Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26 – 652  Zakrzew

Tel.48 610-54-88

Fax. 48 610-57-25

e-mail: zakrzew@ops.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Sylwia Zawisza

pok. nr 7, tel.48 610-54-88

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej                 –  Joanna Płokita                    pok. 5

St. pracownik socjalny                       –  Marzena Kredowska          pok. 5

St. specjalista pracy socjalnej            –  Monika Cender                  pok. 5

Specjalista pracy socjalnej                 –  Renata Dudek                     pok. 6

Pracownik socjalny                            –  Martyna Ziomek                pok. 6

Usługi opiekuńcze:

 •  Zofia Fijołek, Bogusława Budzik

Asystent Rodziny

 • Karolina Czarnecka (zastępstwo Ewelina Okruta)

 

Pracownicy realizujący zadania w zakresie :

Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia „ Za życiem”, Świadczeń Wychowawczych (500+),

tel. 48 6105488 w. 21

Inspektor         – Barbara Siek                       (pok. 2)

Inspektor         – Tomasz Młynarczyk            (pok. 2)

Inspektor         – Kinga Seweryn                    (pok. 2)

Karta dużej rodziny

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (t.j.) Dz.U. z 2021 r. poz 1744 ze zm.), która ma na celu: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umocnienie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

          Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny na wniosek, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawnia do zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

W związku z powyższym wnioski o wydanie w/w karty pobierane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie w pokoju nr 6.

Do pobrania:

» wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

» oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole

» oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

» informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

 • Zasiłki

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

a) osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

– na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
– na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

c) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejski Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Od dnia 1 stycznia 2022 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nieprzekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłku okresowego i celowego.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

– przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

– pracy socjalnej,

– prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

– analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

– realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,

– rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

 

Główne cele pomocy społecznej:

– wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

– zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej

– dla osób i rodzin nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

– zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym dysfunkcjami, w szczególności przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,

– integracja ze środowiskiem lokalnym osób i rodzin zagrożonych i wykluczonych społecznie,
– stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

 

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 1. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 2. alkoholizmu lub narkomanii,
 3. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 4. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności od pkt.2-14.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności (art. 13 ustawy o pomocy społecznej) nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Powyższe przepisy nie dotyczą osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia i usługi:

 1. Świadczenia pieniężne:

– zasiłek stały,

– zasiłek okresowy,

– zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

– wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

 1. Świadczenia niepieniężne:

– praca socjalna,

– bilet kredytowany,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne,

– składki na ubezpieczenia społeczne,

– pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

– sprawienie pogrzebu

– poradnictwo specjalistyczne,

– interwencja kryzysowa,

– schronienie,

– posiłek,

– niezbędne ubranie,

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

– mieszkanie chronione,

– pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

– opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.