Inwestycje gminne

„Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XI etap” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie pożyczki, w kwocie  543 275,39 zł
Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania  
w Gminie Zakrzew dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie  4 000 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew 
– etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie  282 592,65 zł
Ekologiczny piknik rodzinny dofinansowany  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  30 000,00 zł
Logo - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Logo - LEADER
Logo - Lokalnej grupy Działania "Razem dla Radomki"
Logo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy S w Cerekwi" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020
Poziom dofinansowania z EFFROW: 172 388,00 zł
„Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Zakrzew” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 34 999,95 zł
„Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Zakrzew
 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 30 000,00 zł”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Remont budynku w Wacynie ul. Szafirowa 50” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poziom dofinansowania z EFFROW: 43 423,00 zł
Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 600 000,00 zł
Tablica informacyjna: Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice
 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 
w kwocie 1 600 000,00 zł
 

 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Zadanie: „Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha – Wacyn – Janiszew” zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w 2016 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wartość inwestycji: 1 094 167,18 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 547 017,00 zł, środki własne: 547 017,82 zł w tym środki Partnera – Powiatu Radomskiego: 500 000,00 zł.


Rozbudowa kanalizacji w Gminie Zakrzew – IV etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 50.099,77 zł

baner „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom”

W dniu 19 września 2016r. Gmina Zakrzew podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0022/16-00 Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” NR POIS.02.03.00-00-0022/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez:
-wyposażenie aglomeracji w kanalizację sanitarną (budowa 12,45km sieci kanalizacji), zgodnie z założeniami przyjętymi w KPOŚK i dyr. 91/271/EWG (z późn.zm) dot. oczyszczania ścieków komunalnych w m. Janiszew. Umożliwi to dostęp do sieci dla nowych użytkowników sieci (1005RLM) i osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (1005RLM)
-ochronę zasobów cennych przyrodniczo w obrębie aglomeracji, tj. korytarza Dolina rzeki Pacynki
-budowę sieci wodociągowej (0,89km) i modernizację SUW (1szt) wspomagających zaopatrzenie w wodę aglomeracji Radom (m. Milejowice i Janiszew).

Wartość projektu wynosi – 12 304 161,41 zł. z czego:
Wartość dofinansowania w ramach POIS wynosi – 6 428 606,67 zł.
Środki gminy – 5 875 554,74 zł.

Tablica informacji o modernizacji przedszkola

Tablica informacji o rozbudowie systemy wodociągowego

Tablica informacji o modernizacji studni głębinowej w Dąbrówce Nagórnej

Tablica informacji o odbudowie zbiornika wodnego we wsi Dąbrówka Podłężna

Tablica informacji o odbudowie zbiornika wodnego we wsi Dąbrówka Podłężna

Tablica informacji o unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Zakrzew

Tablica informacji o zakupie wyposażenia dla jednostek OSP

tablica informacji o dofinansowaniu w usuwaniu azbestu

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem tablica z tekstem oraz logo okrągłe logo z zielonym liściem

tablica informacyjna, kwota środkow dofinansowania usuwania azbestuPark Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa (etap I), POziom dofinansowania z EFRR: 45,05%, Beneficjent: Gmina ZakrzewZakup wyposazenia dla jednostek OSPc - WFOŚiGW

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz