Odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZEW

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że :
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)
„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

Deklaracja odp. kom POBIERZ

  • Uchwały dotyczące odpadów komunalnych :
   1. Uchwała Nr L 289 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
   2. Uchwała Nr XXIV 141 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   3. UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
   4. Uchwała Nr XXIV 144 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi oraz Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
   5. UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zakrzew w okresie od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz regulamin.

Od dnia 01.05.2018 PSZOK zostaje przeniesiony z miejscowości Milejowice do miejscowości Kaszelewska Wola 30 w Gminie Przytyk i jest czynny w poniedziałek i środę w godz. 8-16, oraz w sobotę w godz. 10-16.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

   • makulatura (papier i tektura)
   • szkło
   • plastik- tworzywa sztuczne
   • metale
   • odpady zielone, ogrodowe
   • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   • żużel z domowych pieców centralnego ogrzewania
   • zużyte opony
   • odpady wielkogabarytowe
   • przeterminowane lekarstwa
   • zużyte baterie i akumulatory
   • opakowania po środkach ochrony roślin
   • gruz budowlany w ilości do 100 kg.


Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

  • okazanie dokumentu tożsamości,
  • potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,
  • podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione