Odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZEW

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że :
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)
„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

deklaracja odp. kom POBIERZ

 • Uchwały od 140 do 144 z roku 2016 :
  1. Uchwała Nr XXIV 140 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew
  2. Uchwała Nr XXIV 141 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Uchwała Nr XXIV 143 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  4. Uchwała Nr XXIV 144 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi.

   


  Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  PSZOK Milejowice, Aleja Kasztanowa 24, 26-652 Zakrzew czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, (oprócz pierwszego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą sobotę miesiąca od 7-13.

  PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

  • makulatura (papier i tektura)
  • szkło
  • plastik- tworzywa sztuczne
  • metale
  • odpady zielone, ogrodowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • żużel z domowych pieców centralnego ogrzewania
  • zużyte opony
  • odpady wielkogabarytowe
  • przeterminowane lekarstwa
  • zużyte baterie i akumulatory
  • opakowania po środkach ochrony roślin
  • gruz budowlany w ilości do 100 kg.


  Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

  • okazanie dokumentu tożsamości,
  • potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,
  • podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione