Odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZEW

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że :
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) „Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

Zgodnie z art. 6m. ust. 2 w/w ustawy w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ważna informacja:

Zgodnie z art. 6m ust. 1d informujemy, iż pomimo wymeldowania na podatniku spoczywa obowiązek złożenia deklaracji „0” oraz oświadczenia (dostępne poniżej) celem zamknięcia konta i zatrzymania naliczeń za odpady komunalne, gdyż samo wymeldowanie nie zamyka konta. W związku z tym, niedopełnienie formalności skutkuje naliczeniem opłat w dalszym ciągu.

  •  

Deklaracja – Deklaracja pobierz

W przypadku zmniejszania ilości osób w deklaracji wymagane jest wypełnienie oświadczenia opisującego powód zmniejszenia ilości osób. Oświadczenie wypełnia administrator konta
Oświadczenie pobierz