Odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZEW

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że :
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)
„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

Deklaracja odp. kom POBIERZ

  • Uchwały dotyczące odpadów komunalnych :
   1. Uchwała Nr L 289 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
   2. Uchwała Nr XXIV 141 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   3. UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
   4. Uchwała Nr XXIV 144 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi oraz Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
   5. UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
   6. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały VIII/67/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zakrzew w okresie od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Od dnia 03.09.2019 r. PSZOK zostaje przeniesiony z miejscowości Kaszewska Wola 30 do miejscowości Zakrzew 51A w Gminie Zakrzew.

Harmonogram pracy PSZOK
– poniedziałek 8.00 – 12.00
– środa 12.00 – 18.00
– piątek 8.00 – 12.00
– pierwsza sobota miesiąca 12.00 – 16.00

Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

  • okazanie dokumentu tożsamości,
  • potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,
  • podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione