Odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZEW

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że :
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)
„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

Deklaracja odp. kom POBIERZ

  • Uchwały dotyczące odpadów komunalnych :
   1. Uchwała Nr L 289 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
   2. Uchwała Nr XXIV 141 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   3. UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
   4. Uchwała Nr XXIV 144 2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi oraz Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
   5. UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
   6. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały VIII/67/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
   7. Uchwała Nr XV/133/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
   8. Uchwała Nr XV/134/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zakrzew w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 • Rejon 1 – Miejscowości: Cerekiew, Golędzin, Jaszowice, Jaszowice Kolonia, Marianowice, Natalin, Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Zatopolice
 • Rejon 2 – Miejscowości: Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka Podłężna, Gustawów, Gózdek, Janiszew, Kolonia Piaski, Legęzów, Sosnowica
 • Rejon 3 – Miejscowości: Gulin, Gulinek, Kozinki, Kozia Wola, Nieczatów, Taczów, Wola Taczowska
 • Rejon 4 – Miejscowości: Bielicha, Wacyn
 • Rejon 5 – Milejowice, Mleczków, Podlesie Mleczkowskie, Zdziechów

Jednolity System Segregacji Odpadów
przewodnik Ministerstwa Środowiska

Przewodnik segregacja odpadów

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Od dnia 03.09.2019 r. PSZOK zostaje przeniesiony z miejscowości Kaszewska Wola 30 do miejscowości Zakrzew 51A w Gminie Zakrzew.

Harmonogram pracy PSZOK
– poniedziałek 8.00 – 12.00
– środa 12.00 – 18.00
– piątek 8.00 – 12.00
– pierwsza sobota miesiąca 12.00 – 16.00

Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

  • okazanie dokumentu tożsamości,
  • potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,
  • podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione.