Uchwały Rady Gminy

 • Uchwały dotyczące odpadów komunalnych :
  1. Uchwała Nr XLVII/405/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

   Uchwała Nr 3.43.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

  2. Uchwała Nr XXXIII/288/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

   Uchwała Nr 39.428.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

  3. Uchwała Nr XXVI/225/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  4. Uchwała Nr XV/134/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  5. Uchwała Nr XVIII/171/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Uchwała Nr XIX/178/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Uchwała Nr XXVII/236/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Uchwała Nr XX/192/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
  9. Uchwała Nr XXVII/235/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/192/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.