Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            W dniu 16.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie  w wysokości 559 164 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 Programu adresowany jest do:

a)  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z   ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.
  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca.
  3. Załatwianiu spraw urzędowych.
  4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
  5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
    lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Załącznik:

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

https://www.gov.pl/attachment/2a1ad2e9-8728-4be4-9cb2-82f5c85de380

Plakat programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej