Obowiązek Mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zakrzew informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)  gmina ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Zakrzew zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) proszę dostarczyć do pokoju nr 25, II piętro, Urzędu Gminy Zakrzew (osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, poczty elektronicznej na adres: wencel@zakrzew.pl, luba też za pośrednictwem sołtysa) w terminie do dnia 15 luty 2019r.

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy Zakrzew, pok. Nr 25, u sołtysa oraz na stronie internetowej www.zakrzew.pl w zakładce Załatw sprawę, Budownictwo i Ochrona środowiska.

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Zakrzew zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 t.j. z dnia 13.03.2017r.)

 

 

Wójt Gminy Zakrzew

Leszek Margas

 

druk zgłoszenia pdf

druk zgłoszenia docx