Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 7.02.2020 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Parafię w Zakrzewie. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

<<<oferta>>>

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych – nowe godziny

W 2020 roku punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Ośrodku Zdrowia czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00

W punkcie prowadzone jest wsparcie dla osób:

  • będących w kryzysie,
  • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,
  • członków rodzin osób uzależnionych,
  • doświadczających przemocy.

Porady udzielane są bezpłatnie.