Dowóz uczniów niepełnosprawnych – wnioski

Gmina Zakrzew zapewnia bezpłatny dowóz uczniom, o którym mowa w art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski o zorganizowanie dowozu lub zwrot kosztów dowozu przez rodzica należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/przedszkola.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej, wnioski należy składać do 3 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie – pok. 20, pod adresem e-mail oswiata@zakrzew.pl lub telefonicznie pod numerem 48 610 51 22 wew. 43.

Wniosek