Informacja dotycząca podmiotów wrażliwych

Nowa ustawa z 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in. szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, które ogrzewane są m.in. za pomocą węgla, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG – (podstawa prawna: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967)

Zgodnie z ustawą, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania. Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Do wniosku należy dołączyć: oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła opracowany przez Ministra Klimatu i Środowiska – do pobrania: <<<pobierz>>>

Instruktaż wypełniania wniosku o wypłatę  dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – do pobrania: <<<pobierz>>>

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego_narzędzie poglądowe <<<do pobrania>>>

Podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ustawa nie dotyczy. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zakrzew pok. nr 13.