Informacja w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Radomiu Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zwrócił się do Rady Gminy w Zakrzewie  z prośbą o dokonanie naboru na ławników.
Do Sądu Rejonowego w Radomiu – 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wybory ławników przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, w terminie do dnia 30 października 2015 roku

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru.
 3. ukończył 30 lat.
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. nie przekroczył 70 lat.
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku:

 1. prezesi właściwych sądów.
 2. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 г., poz. 133) – tekst Dział IV Rozdział 7 — „Ławnicy”
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz.693) – tekst
 3. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, pok. nr 15 (tel.:48 610-51-22) w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Dokumenty można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, pok. nr 15.