Informacje dla mieszkańców

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO) I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORAZ OSADNIKI

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podpisać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników i transportu nieczystości ciekłych.

Druki zgłoszenia dostępne są pod adresem: https://zakrzew.pl/odpady-komunalne/.

Wypełnione druki, umowę i dowody uiszczania opłat za te usługi prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Zakrzew(pokój nr 215, II piętro) osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: odpadykomunalne@zakrzew.pl.
Szczegółowe informacje pod nr 48 610 51 14 wew. 29, w Urzędzie Gminy Zakrzew pok. 215 bądź
na stronie internetowej www.zakrzew.pl. Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Zakrzew będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6, ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonywania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżniane zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy w powyższym zakresie znajduje się stronie internetowej www.zakrzew.pl. w zakładce: Odpady komunalne.

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników lub za brak rachunków grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego, można otrzymać karę grzywny do 5000 zł.

W  przypadku dopełnienia już tego obowiązku, prosimy o uznanie sprawy za bezprzedmiotową.