Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych, poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy na obszarach wiejskich, zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, promocja prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”

Zadaniem konkursowym dziecka jest ułożenie rymowanki złożonej minimum z czterech wersów, popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem czterech słów: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić; użytych w dowolnej liczbie i formie.

Praca konkursowa dziecka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu i złożona do siedziby Oddziału w terminie do 15.03.2022 r. na e-mail: warszawa@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
.

Na kopercie zgłoszenia wysyłanego pocztą tradycyjną lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs na rymowankę” a także załączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy  www.krus.gov.pl

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Plakat III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym