Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew.

ZARZĄDZENIE nr 6/2016

WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 10.03.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew.

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn.zm.) i na podstawie uchwały Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Zakrzew z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w celu wyboru oferenta
na zorganizowanie letnich kolonii z programem profilaktycznym dla 40 dzieci
i młodzieży z terenu gminy Zakrzew.

§ 2

Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn.zm.).

§ 3

Ogłoszenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zakrzew

Sławomir Białkowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2016
Wójta Gminy Zakrzew
z dn. 10.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zakrzew

na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert:

I Jednostka przeprowadzająca konkurs

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26 – 652 Zakrzew

II Rodzaj zadań

Zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew. Zadanie jest realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania wymienionego zadania wraz z udzieleniem dotacji.

III Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: maksymalnie -28.000,00 zł

W roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu na realizację zadań tego typu przeznaczono kwotę 25.000,00 zł

IV Terminy i warunki realizacji

 • Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25) – Załącznik nr 1.

 • Kolonie odbędą się w ciekawym turystycznie miejscu w Polsce w okresie wakacji letnich w lipcu lub pierwszej połowie sierpnia.

 • Wypoczynek musi być organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz.67 ze zm.)

 • Uczestnikami kolonii z programem profilaktycznym będzie grupa 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew. Kwalifikacji uczestników dokona Zleceniodawca. Uczestnicy kolonii należą do grupy zagrożonej uzależnieniem – z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym.

 • Wymagania dotyczące ośrodka wypoczynkowego:

  • obiekt oraz teren, na którym ma być zorganizowany wypoczynek, muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,

  • obiekt zakwaterowania powinien być położony w bezpiecznym miejscu, z dala od zakładów przemysłowych.

 • Warunki zakwaterowania

  • zakwaterowanie uczestników kolonii wraz z kadrą w pokojach 2, 3, 4 lub 5-osobowych z dostępem do pełnego węzła sanitarnego (natryski, umywalka, wc) i bieżącej ciepłej wody przez całą dobę,

  • wyposażenie pokoi: łóżka z pościelą, szafka ubraniowa oraz wieszaki umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko (stosownie do liczby dzieci),

  • pokoje i łazienki utrzymane w czystości, bez wilgoci i zagrzybienia,

  • stołówka i świetlica na terenie ośrodka wypoczynkowego.

 • Warunki żywieniowe

  • cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i kolacja) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki mają być urozmaicone,

  • dostęp do napojów przez cały dzień,

  • w czasie organizowanych wycieczek zapewniony zostanie suchy prowiant (kanapki, owoce, napoje), a po powrocie do ośrodka gorący posiłek,

  • miejsce przeznaczone do spożywania posiłków – stołówka – wydzielona od pozostałych pomieszczeń i znajdująca się na terenie ośrodka,

  • pierwszym posiłkiem będzie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim – obiad

  • w dniu wyjazdu,

  • Organizator zapewnia suchy prowiant na drogę powrotną.

 • Sprzęt i wyposażenie ośrodka

  • świetlica wyposażona w sprzęt nagłaśniający z możliwością zorganizowania dyskotek, konkursów, turniejów i czasu wolnego oraz z możliwością przystosowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

  • boisko z możliwością gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową,

  • sprzęt sportowy do organizowania zajęć, dostosowany do potrzeb uczestników oraz realizacji oferty programowej,

  • materiały do zajęć prowadzonych przez wychowawców w ilości dostosowanej do potrzeb uczestników.

 • Wymagania dotyczące programu profilaktycznego

 • ze względu na to, że uczestnicy kolonii należeć będą do grupy szczególnie narażonej na uzależnienia, w trakcie kolonii będzie realizowany program profilaktyczny,

 • Oferent jest zobowiązany do przedstawienia programu profilaktycznego mającego na celu przygotowanie uczestników kolonii, pochodzących ze środowisk patologicznych, przygotowanie do życia w społeczeństwie, nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wykształcenie postaw asertywnych wobec zagrożenia uzależnieniem,

 • Zajęcia w ramach programu profilaktycznego realizować będzie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

 • Harmonogram zajęć dla uczestników rozpisany na każdy dzień kolonii wraz z propozycją zajęć alternatywnych w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych

 • co najmniej jeden konkurs sprawnościowy z nagrodami,

 • co najmniej sześć wycieczek krajoznawczych, w tym co najmniej dwie wycieczki całodniowe do ciekawych turystycznie miejsc oraz zapewnienie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów dla każdego uczestnika kolonii,

 • co najmniej osiem imprez kolonijnych, w tym co najmniej dwa razy ognisko z pieczeniem jedzenia oraz co najmniej dwie dyskoteki.

 • Wymagania dotyczące kadry

 • wykaz kadry musi zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

 • osoby prowadzące zajęcia w ramach programu profilaktycznego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia,

 • w przypadku konieczności zmiany w obsadzie kadrowej w trakcie trwania wypoczynku, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Urząd Gminy w Zakrzewie oraz na żądanie przedłożyć dokumenty dotyczące odpowiednich uprawnień,

 • Zleceniodawca zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenia kadry kierowniczej, wychowawczej, instruktorów i opieki pielęgniarskiej.

 • Opieka medyczna

 • opieka pielęgniarska w miejscu zakwaterowania z dostępnością 24 godz./dobę, osoba sprawująca opiekę wykazana w ww. wykazie kadry wraz z informacją o kwalifikacjach,

 • stały dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu dziecka do punktu opieki zdrowotnej,

 • zaopatrzenie ambulatorium w podstawowe leki i materiały opatrunkowe.

 • Ubezpieczenie

 • Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, obejmujące okres od momentu przekazania dzieci wychowawcom w miejscu zbiórki do momentu odebrania ich przez rodziców,

 • Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników kolonii na kwotę minimum 10.000 zł na osobę,

 • Wykonawca przed rozpoczęciem turnusu przedstawi potwierdzenie zawarcia ubezpieczenie NNW wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o ewentualną wypłatę środków.

 • Dojazd i powrót

 • wykonawca zapewnia transport autokarowy wraz z opieką wychowawców w czasie przejazdu do miejscowości zakwaterowania i z powrotem. Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokaru oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci,

 • wyjazd dzieci na kolonie nastąpi pierwszego dnia kolonii spod Urzędu Gminy w Zakrzewie przed godziną 10, wyjazd z ośrodka wczasowego ostatniego dnia kolonii po godzinie 15,

 • w przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty,

 • Organizator zapewnia dzieciom suchy prowiant na drogę powrotną,

 • Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży i w czasie trwania kolonii w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie,

 • Wykonawca powinien zapewnić przez cały czas trwania turnusu dyspozycyjny samochód z kierowcą do przewozu osób w nagłych przypadkach.

V Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pok. 17 w terminie do dnia 06.05.2016 r. do godz. 12.00. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub pocztą (list polecony) na ww. adres z dopiskiem:

Wójt Gminy Zakrzew

Konkurs Ofert – (proszę wymienić rodzaj zadania)

Nie otwierać przed: 06 maja 2016 r.

Na kopercie należy umieścić również nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Datą złożenia oferty jest data wpływu do Urzędu Gminy w Zakrzewie (nie data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą).

VI Wybór oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Zakrzewie w dniu 06.05.2016 r. Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.

Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursowa według następujących kryteriów:

 1. zgodność merytoryczna zadania z warunkami niniejszego ogłoszenia,

 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym wysokość zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł,

 3. posiadane zasoby kadrowe i materialne,

 4. rekomendacje udzielone przez inne podmioty oraz udokumentowana współpraca pomiędzy oferentem a innymi instytucjami.

VII Zasady przyznania dotacji

 • Postępowanie konkursowe jest prowadzone zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.)

 • Uchwałą nr XVII/96/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2016,

 • Uchwałą nr XVI/93/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 • Dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania publicznego, o którym mowa w ogłoszeniu.

 • Wymagane dokumenty

  • oferta zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku nr 6, poz. 25) – załącznik 1 w terminie określonym w punkcie V Ogłoszenia,

  • dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu uprawnionego,

  • aktualny statut podmiotu lub inny akt regulujący status podmiotu,

  • sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok,

  • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące o aktualnym numerze rachunku bankowego Oferenta,

  • plan zajęć w ramach programu profilaktycznego,

  • plan zajęć w ramach programu turystyczno-wypoczynkowego z uwzględnieniem wymagać zawartych w punkcie IV ogłoszenia,

  • wykaz kadry wraz z zaświadczeniami o kwalifikacjach,

  • informacje dotyczące trwania turnusu (w tym planowana godzina wyjazdu i powrotu), warunków zakwaterowania ,

  • załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

 • Dotacja

  • dotacja zostanie przekazana oferentowi, który wygra w konkursie, na rachunek bankowy najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem turnusu,

  • decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

  • warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

  • podmiot, któremu udzielono dotacji na realizacje zadania publicznego, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,

  • koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Zakrzew.

 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje Umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Zakrzew a Oferentem. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący Stroną umowy, chyba że umowa zezwala ma wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia.

 • Kalkulacja ceny musi obejmować wszelkie koszty związane z organizacją i pobytem dziecka na kolonii, w tym m. in. ubezpieczenie, dowóz, wyżywienie, opieka merytoryczna, medyczna, bilety wstępu, itp.

 • Osoba upoważniona przez Wójta Gminy Zakrzew ma prawo każdorazowo dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania w szczególności:

  • stanu realizacji zadania,

  • efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania,

  • prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację zadania,

  • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 • Wójt Gminy Zakrzew może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacznie odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 • Sprawozdanie

  • Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu realizacji zadania,

  • Sprawozdanie ma być sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2011 r. nr 6, poz. 25) – Załącznik nr 3.

  • Do sprawozdania należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków.

IX Zastrzeżenia

 • Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej w ofercie wysokości.

 • Gmina Zakrzew zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanej dotacji
  w przypadku zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania przez Radę Gminy Zakrzew.

X Unieważnienie konkursu może nastąpić wówczas, gdy

 • Nie zostanie złożona żadna oferta

 • Żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu

XII Osoba wyznaczona do kontaktów z oferentami

Informacji udziela Kinga Seweryn – Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu (048) 610-51-22 wew. 43 lub w Urzędzie Gminy Zakrzew w pok. nr 20.

Pobierz wersję (PDF)