Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPMA.05.03.00-IP-01-14-012/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 5.3 „Dziedzictwo Kulturowe” Oś Priorytetowa V„Gospodarka przyjazna środowisku”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014– 2020

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPMA.05.03.00-IP-01-14-012/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014– 2020 Oś priorytetowa V „ Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 „Dziedzictwo Kulturowe”

Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 29 czerwca 2016 roku.

Formularz-zgloszeniowy-dla-partnera-projektu

Szczegółowe warunki otwartego naboru partnerów

Wzor-karty-oceny-formalnej-i-merytorycznej

Wzór umowy o partnerstwie

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie zostało zawarte partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” z siedzibą ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom oraz Stowarzyszeniem „Brać Sienkiewiczowska” z siedzibą Zakrzew 58D, 26-652 Zakrzew.

Zapisz