Otwarty konkurs ofert na organizację zajęć pozaszkolnych z programem profilaktycznym

załącznik do zarządzenia nr 33/2015
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 22 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

 • 1 Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania:
Nazwa zadania konkursowego:Organizacja pozaszkolnych zajęć wraz z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
Forma realizacji zadania: wsparcie
Opis zadania:Cel:

 • ograniczenie skali negatywnych zachowań dzieci i młodzieży
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • zwiększanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży
 • wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży
 • wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dziecka
 • zapobieganie uzależnieniom i przemocy rówieśniczej poprzez zajęcia m.in.: artystyczne, ruchowo – sportowe, zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich
 • nauka zagospodarowania czasu wolnego dziecka

Adresaci:

 • dzieci i młodzież z terenu gminy Zakrzew w szczególności pochodzący ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wymagania dotyczące realizacji zadania:

 • aktualne dokumenty/zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zakresie profilaktyki
 • prowadzenie dokumentacji pracy z grupą (listy obecności, dzienniki zajęć)
 • wymagany jest szczegółowy opis realizacji zadania
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć
Środki przeznaczone na realizację zadania: 9 000 zł.
Termin realizacji zadania: od ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 listopada 2015 r.

 

 • 2 Zasady przyznawania dotacji
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – określani dalej jako oferenci.
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) – Załącznik nr 1.
 4. Oferta musi zawierać:
  1. szczegółowy program zajęć,
  2. program zajęć profilaktycznych,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów z uwzględnieniem wysokości wkładu własnego,
  4. opis warunków lokalowych, w których będą prowadzone zajęcia,
  5. wykaz kadry zajmującej się prowadzeniem zajęć i opieką nad dziećmi wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu.
 5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 6. Środki przeznaczone na realizację zadania to 9 000,00 zł. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu oferentowi. W takim przypadku kwota dotacji zostanie odpowiednio rozdzielona.
 7. Warunkiem zlecenia przez Wójta Gminy Zakrzew Wnioskodawcy, który wygrał konkurs, realizacji zadania oraz przekazania dotacji na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z Wnioskodawcą według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 r. nr 6 poz. 25).
 8. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
  1. bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,
  2. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,
  3. uwzględnione w budżecie zadania,
  4. faktycznie poniesione od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania,
  5. udokumentowane dowodami księgowymi,
  6. ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

 

 • 3 Warunki realizacji zadania publicznego
 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – wszyscy oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

 

 • 4 Składanie ofert
 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 16 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
 2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, tytuł zadania z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed 15 lipca 2015 r.” Dopuszcza się możliwość składania ofert wraz z załącznikami w formie zbindowanej, zszytej, spiętej w skoroszycie.
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 4. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Małgorzata Musiałek. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem tel. (048) 610-51-22 lub w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pok. nr 20.

 

 • 5. Wymagana dokumentacja
 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 • prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
 1. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.
 2. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
  z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
  w ust. 1 pkt 2-3.

 

 • 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej i ocenie merytorycznej zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. ocena przedstawionej kalkulacji (w tym wysokość udziału środków własnych),
  2. program zajęć,
  3. doświadczenie.
 2. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Wójt Gminy Zakrzew w drodze zarządzenia.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz na stronie internetowej.

 

 • 7 Sprawozdanie

Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa. Sprawozdanie powinno być sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) – załącznik nr 3.

 • 8 Zastrzeżenia
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji
 2. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenie dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

 • 9 Informacja o zrealizowanych przez Urząd Gminy w Zakrzewie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
Kwota dotacji w 2014 roku w złotych Kwota dotacji w 2015 roku w złotych
9 000,00 9 000,00