Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 3 z dnia 2016-02-22

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku .

I. Rodzaj zadania :

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:

– rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych,

– prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,

– organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ,

– udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 80.000 zł

2. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części  przeznaczonej na realizację zadań , z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji :

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.(Dz.U.z 2011 r. Nr 6 poz.25 ze zm) oraz w siedzibie urzędu pok.nr 19 z dopiskiem „Oferta-sport”.
 3. Do oferty należy dołączyć :

– aktualny odpis statutu

– aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta (ważny 3 m-ce od daty uzyskania)

– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok.

– zaświadczenie z Banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego informujące o aktualnym numerze bankowego podmiotu.

W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów , osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

4. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki , należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta-sport”.

5. Złożenie ofert na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. W przypadku wyboru oferty , zlecenie zadania nastąpi w trybie”

– powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub:

– wsparcia wykonania zadania publicznego , wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie

jego realizacji.

7. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim  zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24.04.2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr 96 poz.873 ze zm),ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz.1241 ze zm) oraz innych właściwych przepisów.

8. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach , przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie zawarcia umowy.
 2. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem nie podlegają refundacji przez gminę.
 3. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w zarytych umowach.

V. Termin składania ofert:

1.Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2016 r. do godz.8.30. w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 17.

2.Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

 1. zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
 3. posiadane zasoby kadrowe i materialne,
 4. zakres rzeczowy , jakość i realność wykonania oferty w tym:
 1. liczba prowadzonych grup szkoleniowych,
 2. atrakcyjność prowadzonych zajęć, jak i największa liczba uczestników imprez,
 3. osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt.V.1.

VII. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu.

VIII. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie urzędu pok.19

tel. 048 – 6105122 w 28.

Wójt Gminy Zakrzew

Sławomir Białkowski

Pobierz (PDF)

Oferta realizacji zadania publicznego (PDF)