Skorzystaj z Programu Profilaktyka 40 Plus w placówkach PZU Zdrowie

Od 1 lipca 2021 roku ruszył Program Profilaktyka 40 Plus, którego celem jest profilaktyka chorób przewlekłych, których rozpoznanie było utrudnione w związku z ograniczeniem korzystania z badań
i konsultacji lekarskich w czasie pandemii COVID-19. Dzięki badaniom profilaktycznym można zdiagnozować chorobę na wczesnym jej etapie i ustalić skuteczny plan leczenia tak, aby uniknąć ciężkiego przebiegu i powikłań zagrażających życiu. Obecnie głównym ryzykiem utraty zdrowia u osób dorosłych są choroby układu krążenia i nowotwory.

Informacja

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Czytaj dalej Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

W związku ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie AKTYWNE NGO

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych, oraz na rzecz realizacji inicjatyw w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19 .

Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w konkursie AKTYWNE NGO

Badanie ankietowe – Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem badania jest rozpoznawanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego, a przeprowadzona ankieta umożliwi identyfikację cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości
i swojskości, zamieszkiwanych przez Państwa Małych Ojczyzn.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu

Ankieta znajduje się na stronie https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy. Właściciele nieruchomości lub osoby zamieszkujące daną nieruchomość są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z tym w przypadku kontroli nieruchomości osoby te winny okazać takie umowy i dowody uiszczania opłat za usługi. Zgodnie z art. 9u cytowanej wyżej ustawy wójt gminy jest zobowiązany sprawować kontrolę przestrzegania ustawy. W przypadku niewykonywania kontroli, wójt gminy podlega karze pieniężnej.

Czytaj dalej Szanowni Mieszkańcy!