Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW

W ramach współpracy z NFOŚiGW, Gmina Zakrzew będzie realizować przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidziana została przebudowa placu składowego, budowa garażu dwustanowiskowego, budowa wiaty na sprzęt porządkowy, budowa ogrodzeń terenu, utwardzeń terenu, montaż urządzenia technicznego wagi samochodowej na placu utwardzonym.

Czytaj dalej Gmina Zakrzew z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy!

Bukiet kwiatów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za trud i zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę. To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji.

Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia.

Życzę Państwu, aby Wasza codzienna praca była otaczana szacunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji, a wdzięczność uczniów i ich rodziców wynagradzała niełatwą pracę.

                                                                  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                       Leszek Margas

UWAGA! ZMIANA W OBWODACH GŁOSOWANIA

Wójt Gminy Zakrzew przypomina wyborcom miejscowości:

–  Zakrzewska Wola i Marianowice,  że został utworzony nowy obwód głosowania
      nr 10 w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Woli

     oraz

Mleczkowa, że został utworzony nowy obwód głosowania nr 9 w Szkole
    Podstawowej w Mleczkowie

            W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wskazanych miejscowości , którzy chcą zagłosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku muszą udać się do w/w lokali wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji:

Obwieszczenie

Remont drogi gminnej relacji Gulin-Jankowice

W dniu 5 października 2023 r. została podpisana umowa z firmą Budromost-Starachowice na roboty budowlane, których zakończenie przewiduje się na 15 grudnia 2023 r.

Wartość robót: 1 547 911,77 zł

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 100 042,82 zł