Pakiet „Super Rolnik 2021”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało dla rolników, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne specjalną ofertę ubezpieczeniową w ramach Pakietu  „Super Rolnik 2021”.

W ramach powyższego Pakietu można ubezpieczać budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (w tym budynki mieszkalne i budynki gospodarcze np. obory, stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły, szopy, szklarnie), na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek: dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi, natomiast budynków mieszkalnych nawet w szerszym zakresie – w wariancie ubezpieczenia „wszystkie ryzyka”. Ochroną można także objąć budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury, których piękno i pomysłowość wykonania niejednokrotnie możemy podziwiać w ogrodach naszych rolników.

Dodatkowo, w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021”, można ubezpieczyć następujące mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków. Ubezpieczenie zapewni ochronę mienia od pożaru i innych  zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi. Zakres  ubezpieczenia może obejmować również kradzież z włamaniem, rabunek, rozbój uliczny oraz kradzież stałych elementów wykończeniowych (zewnętrznych) budynku mieszkalnego. Ponadto, ochroną objęte będą także  koszty: akcji ratowniczej, działań podjętych po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych.

W Pakiecie „Super Rolnik 2021” można również ubezpieczyć szyby i przedmioty szklane od stłuczenia oraz instalacje odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.)

W  Pakiecie „Super Rolnik 2021” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym, będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przed skutkami zdarzeń, w których będą uczestniczyć lub które powstaną z ich winy, a w których osobami poszkodowanymi będą osoby trzecie.

Dodatkowo w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021”, można objąć ochroną ubezpieczeniową sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze od wszystkich zdarzeń (Agrocasco) w tym także i od ryzyka kradzieży.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia. Wysokość zniżki może wynieść nawet 20%, zgodnie z zasadą, że im większa liczba i rodzaj zawartych ubezpieczeń w pakiecie, tym większa  zniżka, a w efekcie mniejsza składka do zapłaty przez rolnika.

Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w systemie informatycznym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” następujących umów ubezpieczenia:

  1. OC posiadacza pojazdu mechanicznego i/lub autocasco (w tym pakiet „Razem w TUW”),
  2. upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu państwa,
  3. zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

Kupon zniżkowy może być wykorzystany przez rolnika wielokrotnie, przy umowach ubezpieczenia zawieranych na rzecz ubezpieczonego rolnika z rocznym okresem ważności kuponu.

Pakiet „Super Rolnik 2021” jest atrakcyjną ofertą zarówno dla rolników będących już Członkami Towarzystwa, jak i dla tych, którzy dopiero wstąpią w poczet jego Członków. Pakiet ten zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb rolników, a  przy tym, co istotne, bardzo przystępną cenowo.