Plan Ogólny

Składanie wniosków do projektu planu ogólnego Gminy Zakrzew

W związku z podjęciem uchwały Nr LXVI/530/2024 z dnia 21 marca 2024 r. Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Zakrzew, Wójt Gminy Zakrzew ogłasza o możliwości składania wniosków do sporządzanego projektu planu ogólnego.

Wnioski należy składać do dnia 30.08.2024 roku:

  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew lub na adres Urzędu,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@zakrzew.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej: /1sb9k8g9j6/skrytka, na formularzu w formie dokumentu elektronicznego.

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, na którym należy składać wnioski, dostępny jest pod linkiem https://zakrzew.biuletyn.net/?bip=2&cid=59&id=523

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zakrzew. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

W trakcie całego okresu zbierania wniosków możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 114, w godzinach pracy urzędu oraz pod nr telefonu: (48) 48 610 51 16 wew. 23.