Resortowy program Opieka wytchnieniowa edycja 2024 realizowany przez Gminę Zakrzew

Flaga oraz godło Polski

Gmina Zakrzew ponownie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            W dniu 29.02.2024 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie  w wysokości 184 002,00 zł, które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

            Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższej rodziny w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych tzw. „opieki wytchnieniowej”, która umożliwi opiekunom osób niepełnosprawnych regenerację sił i da szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z w/w orzeczeniem.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

W roku 2024 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego planuje się objąć 19 osób niepełnosprawnych, w tym: 15 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci niepełnosprawnych.

Plakat