Przedszkolaki XXI wieku w Bielisze

Plakat

Realizacja w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Wartość projektu : 535 068,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 422 978,70 PLN

Celem projektu jest utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
oraz zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Bielisze.

W ramach projektu planowane jest:

  • zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w gminie przez utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych po 25 os. każda, łącznie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • zakup wyposażenia, pomocy i zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowopowstałych grup przez 12 miesięcy,
  • zatrudnienie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela dla nowopowstałych grup

Zaplanowane jest zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do nowych grup przedszkolnych:

  • zajęcia z zakresu podstawy programowej w ramach utworzonych 50 miejsc wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia logopedyczne, dogoterapia i korekcyjno-ruchowe,
  • podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej poprzez szkolenia :
    • Terapia ręki I i II stopień
    • Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.