Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zakrzew na lata 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z przygotowywaniem prac dotyczących  opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakrzew.

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Zakrzew poprzez wypełnienie ankiety.

Wskazania mieszkańców posłużą szczególnie do sprecyzowania diagnozy sytuacji społecznej naszej Gminy i zostaną wzięte pod uwagę w pracach nad zapisami Strategii dla Gminy Zakrzew na lata 2021-2030. Strategia jest dokumentem precyzującym
i weryfikującym najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określa sposoby ich rozwiązywania.

Prosimy o przemyślane odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

Ankieta jest dostępna w wersji  edytowalnej, po wypełnieniu należy ją odesłać mailowo na adres: gops@zakrzew.pl lub wydrukować i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w godzinach od 7.30 do 14.00 do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Ankiety w wersji papierowej są też dostępne w siedzibie GOPS pod wskazanym wyżej adresem.

Załączniki: