Taczów z koncepcją inteligentnej wsi

“Smart Villages” czyli inaczej “Inteligentne Wsie” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich proponowana przez Unię Europejską w celu poprawy ich funkcjonowania. Według najbardziej ogólnej definicji, “Smart Villages” to takie obszary, które wykorzystują technologie cyfrowe i inne innowacyjne rozwiązania, w celu wprowadzenia korzystnych zmian do życia codziennego mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób zaangażowanych w działanie na tym terenie.

Ważnym aspektem tej koncepcji, jest to, aby podczas tworzenia nowych, lepszych rozwiązań wykorzystywać lokalne zasoby, które dany obszar posiada. Do takiej właśnie inicjatywy przystąpiła wieś Taczów w Gminie Zakrzew, powiecie radomskim, leżącym w południowej części Województwa Mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki, Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła proces przygotowania niniejszego dokumentu, który opisuje koncepcję inteligentnego rozwoju wsi Taczów. W przygotowanie tego opracowania zaangażowani byli także inni interesariusze – Sołtys, przedstawiciele władz samorządowych oraz biblioteki gminnej i oczywiście najważniejsi – mieszkańcy Taczowa.

Koncepcję Inteligentnej Wsi dla miejscowości Taczów stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju Wsi Taczów. Strategia wskazuje wizję, cele oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Dla potrzeb opracowania koncepcji przyjęto zasadę wykorzystania potencjału miejscowości i jej otoczenia. Koncepcja służyć ma wzrostowi atrakcyjności wsi dla mieszkańców oraz turystów, wpływa również na budowę wizerunku jednostki, tworząc jej wizytówkę, która jest swoistym źródłem informacji dla grona podmiotów gospodarczych, inwestorów i mieszkańców. Koncepcja tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, rady sołeckie, przedsiębiorców, organizacji społecznych i oczywiście samorządu gminnego.

Niniejsza publikacja została opracowana od maja do lipca 2023 roku  przez Ochotniczą Straż Pożarną w Taczowie, w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie idei koncepcji Smart Village w miejscowości Taczów”,którego celem było opracowanie idei koncepcji Smart Village dla miejscowości Taczów.

Środki finansowe przeznaczone na jej przygotowanie zostały pozyskane dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w ramach projektu grantowego pod nazwą Smart Villages finansowanego ze środków PROW 2014 – 2020 w kwocie 4000,00 zł.

Koncepcja

Loga programu