Raport o stanie gminy Zakrzew za 2023 rok

Nad Raportem o stanie gminy Zakrzew za 2023 rok, przyjętym na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. 609), przeprowadza się debatę.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Zakrzew – maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której przedstawiany ma być raport w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, tj. do 10 czerwca 2024 r.

Raport o stanie gminy Zakrzew za 2023 rok

Zgłoszenie do debaty

Lista poparcia

Światłowód Milejowice, Bielicha, Wacyn

Informujemy, że Urząd Gminy w Zakrzewie nie realizuje w/w inwestycji. Z ustaleń z firmą Światłowód Inwestycje wynika, że rozpoczęły się prace związane z położeniem infrastruktury światłowodowej na terenie miejscowości Milejowice, Bielicha, Wacyn. Montaże odbywają się etapowo, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować. Nadmieniamy, że w przypadku gdy linia światłowodowa ma przebiegać nad działką lub działce potrzebna jest Państwa zgoda i podpisanie umowy Udostępnienia Nieruchomości z projektantami w terenie. Niepodpisanie takiej umowy może skutkować zablokowaniem inwestycji w danym rejonie i pozbawienie możliwości późniejszego przyłączenia do światłowodu swojej nieruchomości oraz sąsiadujących.

Czytaj dalej Światłowód Milejowice, Bielicha, Wacyn