Informacja

Wójt Gminy Zakrzew

uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją WA.RZT.70.511.7.2020 z dnia 6.10.2020 r. ogłoszoną na stronie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-511-7-2020-z-dn-06-10-2020.html – 20.10.2020 r. (decyzja stała się ostateczna 13.10.2020 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Zakrzew Spółka z o.o.

Wysokość cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Wyszczególnienie	Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
	
Taryfa grupowa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	
		o okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy
		
Grupa I	cena wody (zł/m3)	3,70
	stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/kwartał)	1,00
Grupa II	cena wody (zł/m3)	3,77
	stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/kwartał)	1,00
Grupa III	cena wody (zł/m3)	3,78
	stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/kwartał)	1,00
Grupa IV	cena wody (zł/m3)	3,78
	stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/kwartał)	0,50
Wysokość cen zbiorowego odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie	Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
	
Taryfa grupowa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	
		o okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy
		
Grupa I	cena wody (zł/m3)	9,57
	stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/kwartał)	5,00
Grupa II	cena wody (zł/m3)	9,78
	stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/kwartał)	5,00

Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydzielono cztery taryfowe grupy odbiorców usług. Obejmują one:
Grupa I – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani w trzymiesięcznych okresach 
na podstawie wskazań wodomierza głównego;
Grupa II - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykorzystujący wodę do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozliczani 
w trzymiesięcznych okresach na podstawie wskazań wodomierza głównego;
Grupa III – instytucje publiczne pobierające wodę do celów prowadzenia swojej działalności. Rozliczenie w okresach trzymiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Grupa IV – Gmina rozliczana za zużycie wody na cele przeciwpożarowe. Rozliczenie w okresach trzymiesięcznych na podstawie informacji od jednostek straży pożarnej.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług. Obejmują one:
Grupa I – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, rozliczani w okresie trzymiesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Grupa II - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (instytucje publiczne, podmioty gospodarcze) rozliczani w okresie trzymiesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego.