Informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z nowelizacją Prawa wodnego, Właściciele nieruchomości nowo wybudowanych lub oddanych do użytkowania budynków posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dostarczyć go do Urzędu Gminy Zakrzew.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1)    zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)    przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3)    umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Zakrzew (w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 25, II piętro) oraz na stronie internetowej www.zakrzew.pl. w zakładce: Załatwianie Spraw – Budownictwo i Ochrona Środowiska

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Zakrzew (II piętro, pok. nr 25), pocztą na adres: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: odpadykomunalne@zakrzew.pl bądź gmina@zakrzew.pl .

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Zakrzew będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonywania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżniane zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy w powyższym zakresie znajduje się stronie internetowej www.zakrzew.pl.  w zakładce: Odpady komunalne.