Istotne zagadnienia z dyskusji publicznej

WYBRANE USTALENIA PROJEKTU ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAKRZEW

Zmiana nr 2 studium dotyczy obszaru powierzchni około 137 ha w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego węzła drogowego S7/DW740.

Wycinek projektu w skali

Projekt zmiany nr 2 studium ustala trzy rodzaje przeznaczeń na obszarach objętych zmianą studium:

  • MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
  • PU – tereny produkcyjno-usługowe,
  • ZN – tereny zieleni naturalnej.

Dla wyżej wymienionych terenów zmiana nr 2 studium wskazuje następujące ustalenia:

MU – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ

•   Podstawowe kierunki przeznaczenia:

–    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

–    zabudowa usługowa, w tym usługi z zakresu usług oświaty, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, kultu religijnego, kultury, pomocy społecznej, administracji;

•   Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

–    zieleń urządzona z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw itp.,

–    obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

•   Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

–    dostosowanie formy nowych budowanych budynków do charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem obiektów dysharmonizujących z otoczeniem,

–    zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem: urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej.

•   Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

–    maksymalna wysokość zabudowy do 12 m, przy czym dla zabudowy mieszkaniowej do 10 m,

–    maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% działki budowlanej, przy czym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 30%,

–    minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% działki budowlanej, przy czym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50 %.

PU – TERENY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

•   Podstawowe kierunki przeznaczenia:

–    obiekty produkcyjne, składy, magazyny wraz z zapleczem administracyjnym
i socjalnym,

–    działalność produkcyjna, w tym zorganizowana w formie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów technologicznych, wykorzystujących zaawansowane technologie,

–    centra logistyczne,

–    zabudowa usługowa wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym,

–    urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, inne niż wolnostojące, wraz ze strefą ochronną związaną
z ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

•   Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

–    zieleń urządzona i izolacyjna,

–    obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi,

•   Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

–    w przypadku lokalizacji zabudowy produkcyjno-usługowej na granicy z zabudową inną niż produkcyjna należy wprowadzić zieleń izolacyjną o minimalnej szerokości 10 m lub innych zabezpieczeń, tworzących barierę wizualną i akustyczną,
z możliwością przerwania w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz
w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód.

–    zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

–    zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem: urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej.

•   Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

–    maksymalna wysokość zabudowy do 30 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość wynika z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,

–    maksymalna powierzchnia zabudowy – 80% działki budowlanej,

–    minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% działki budowlanej.

ZN – TEREN ZIELENI NATURALNEJ

•   Podstawowe kierunki przeznaczenia:

–    zieleń naturalna, w tym zieleń łęgowa i przywodna,

–    zadrzewienia;

•   Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

–    zieleń nieurządzona,

–    użytki rolne, w tym łąki, pastwiska;

•   Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

–    zakaz lokalizacji budynków,

–    utrzymanie dominacji terenów otwartych z ochroną ciągłości ekosystemów w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Ponadto na obszarze terenów PU studium dopuszcza lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie. Projekt zmiany nr 2 studium dopuszcza we wskazanych obszarach lokalizowanie urządzeń fotowoltaicznych oraz zakazuje lokalizacji biogazowni oraz farm wiatrowych. Jednocześnie projekt zmiany nr 2 studium ustala, iż strefa oddziaływania tych urządzeń musi się zmieścić się w granicach obszaru, w których mogą być lokalizowane – nie może być większa niż zaznaczony obszary. Panele fotowoltaiczne nie są źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a strefa ich oddziaływania nie wykracza poza obszar, na którym są zainstalowane.

Ze względu na obawy mieszkańców, że utracą prawo własności do gruntów w związku ze zmianą nr 2 studium informujemy, że Gmina nie zamierza wywłaszczać ani wykupować gruntów od ich właścicieli. Zmiana studium jedynie określa kierunek rozwoju, więc nie spowoduje żadnych ograniczeń we własności.

 Pełen projekt zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. nr 114,
w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zakrzew – http://zakrzew.bip.gmina.pl/ i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzew- https://zakrzew.pl/.

Wycinek kierunków zmiany studium z działkami