Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 19.06.2023 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta
na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Festyn profilaktyczny” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Milowianki” z Milejowic.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do dnia 26.06.2023 r. do godz. 16.30 na adres e-mail: kultura@zakrzew.pl lub na adres Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew. Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta