Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew.

Ogłoszenie .pdf

Ogłoszenie .doc

Projekt zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew.

Zmiana nr 2 SUiKZP Zakrzew POŚ

Zmiana nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 1 -tekst

Zmiana nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 2

Zmiana nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 3

Zmiana nr 2 SUiKZP Zakrzew_uchwała

Zmiana nr 2 SUiKZP Zakrzew_uzasadnienie

Wycinek projektu w skali

Zm. nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 2 wyrys w skali .pdf

Zm. nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 2 wyrys w skali .jpg

Zm. nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 3 wyrys w skali .pdf

Zm. nr 2 SUiKZP Zakrzew Zał. Nr 3 wyrys w skali .jpg