Ogłoszenie – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Strategii Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017- 2027”

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Strategii Rozwoju. Gminy Zakrzew na lata 2017 – 2027” w dniach od 20.02.2017 r. do dnia 12.03.2017 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, w godzinach urzędowania,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://zakrzew.bip.gmina.pl oraz na stronie Urzędu pod adresem www.zakrzew.pl.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzew lub drogą poczty elektronicznej na adres: wencel@zakrzew.pl do dnia 12.03.2017 r.

Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew