Wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze – pełny wymiar czasu pracy.

SO.210.3.2017
Zakrzew, dnia 2017.02.22

WÓJT GMINY ZAKRZEW

Ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE
ZAKRZEW 51           26-652         ZAKRZEW

Wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent  w Referacie  Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze – pełny wymiar czasu pracy.

I. Wymagania niezbędne :

Kandydat musi spełniać wymagania wynikające z art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2014 r,poz.1202 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r.poz. 1786 ze zm. ) tzn.

1)obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa drogowego lub ogólnego
3)staż pracy co najmniej  2 lata , w tym: min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa lub drogownictwa,
4)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
6)znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, KPA, instrukcji kancelaryjnej, o ochronie danych osobowych,
7)znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o drogach, ustawy-Prawo budowlane.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2) umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
3)  samodzielność i inicjatywa
4) dyspozycyjność


III. Główne obowiązki:

1 )  administrowanie i zarzadzanie drogami ,mostami oraz organizacja ruchu drogowego na drogach publicznych i wewnętrznych wynikających z ustawy o drogach publicznych.
2) współudział w planowaniu ,realizacji i rozliczeniach inwestycji gminnych w zakresie przydzielonych zadań,
3)bieżąca i okresowa kontrola stanu technicznego i oznakowania dróg gminnych,
4)nadzór i kontrola nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi,
5)prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów,
6)organizacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników,
7)przygotowywanie , nadzorowanie i rozliczanie robót związanych z melioracją i odwodnieniami  realizowanych przez Gminę.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1.   list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys(CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy-zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. kserokopia dowodu osobistego,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych(w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną),
 7. oświadczenie o niekaralności,(wyłoniony w drodze naboru kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. op ochronie danych osobowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał  obowiązkowo badaniom lekarskim.

 

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

VI. Warunki pracy:

Praca w pomieszczeniu ,przy monitorze komputera, w godzinach pracy Urzędu  od 7.30 do 15.30.

 

VII.     Informacje dodatkowe:

 1. Lista kandydatów, którzy w terminie złożą dokumenty aplikacyjne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie w ciągu 3 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

1. Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zwrócone po osobistym zgłoszeniu się.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, w sekretariacie pok.nr 17 II piętro lub pocztą na adres:

 

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51  26-652  Zakrzew

do dnia  07.03.2017 r.  roku do godz. 12.00
(liczy się data wpływu do UG Zakrzew)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, samodzielny referent”

 

Zakrzew, dnia 2017.02.22

Wójt Gminy Zakrzew

Sławomir Białkowski

 

UWAGA:

 1. Dokumenty, o których mowa w  rozdz. IV punkt 1,2,8,9, należy podpisać własnoręcznym podpisem.
 2. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą ”za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem kandydata.
 3. Wybrany kandydat będzie zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

 

Zapisz