Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne

Gmina Zakrzew uczestniczy w programie profilaktyki cukrzycy pod nazwą:

Profilaktyka cukrzycy w Radomiu i gm. Wolanów, Zakrzew i Przytyk,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększania dostępności usług zdrowotnych o numerze RPMA.09.02.02-14-8134/17.

Program skierowany jest do osób w wieku 60+, u których nie stwierdzono dotychczas cukrzycy. Mogą oni wykonać bezpłatne badanie profilaktyczne i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podjąć działania, które ochronią zdrowie.
Bezpłatne badania dla osób po 60 roku życia będą wykonywane w Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie oraz w Poradni Rodzinnej Beaa-Med w Zakrzewie.

Ulotka merytoryczna profilaktyka cukrzycy POBIERZ