Refundacja podatku VAT

Refundacja podatku VAT przysługuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

W związku ze zmianami zawartymi w art. 3 pkt.18 ustawy  z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U.2023 poz.2760) informujemy o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy:

 • wnioski na refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
 • do wniosku należy załączyć opłacone faktury za dostarczone paliwo gazowe od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przypominamy również, że zasady przyznania w/wym. świadczenia pozostają bez zmian.

(w oparciu o Ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022r., poz. 2687 z późn. zm.).

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy łącznie spełnić dwa warunki:

 • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe: (w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł, w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę)

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Można go składać na dwa sposoby:

 • drogą elektroniczną poprzez ePUAP, za pomocą profilu zaufanego, bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzew 51, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu; pok. nr 2.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy; umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku, może ją również odebrać osobiście w GOPS w Zakrzewie.

Wypłata refundacji podatku VAT dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 48 610-54-88