Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych

Informuję, że stypendium Wójta Gminy Zakrzew w 2020 roku będzie przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół zmienioną Uchwałą nr IX/76/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Stypendium zostaje przyznane na umotywowany wniosek dyrektora z załączonymi kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne.

Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 5,5 (w klasach IV-VI) lub 5,2 (w klasach VII-VIII), otrzymał wzorową ocenę z zachowania oraz godnie reprezentuje szkołę w środowisku.

Stypendia zostaną wypłacone ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Zakrzew do 30 czerwca 2020 roku.