Szanowni Mieszkańcy!

Przypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy. Właściciele nieruchomości lub osoby zamieszkujące daną nieruchomość są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z tym w przypadku kontroli nieruchomości osoby te winny okazać takie umowy i dowody uiszczania opłat za usługi. Zgodnie z art. 9u cytowanej wyżej ustawy wójt gminy jest zobowiązany sprawować kontrolę przestrzegania ustawy. W przypadku niewykonywania kontroli, wójt gminy podlega karze pieniężnej.

Przedstawiając powyższe, informuję, że w najbliższym czasie Urząd Gminy przystąpi do przeprowadzenia kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

Proszę Państwa o niezwłoczne podjęcie działań polegających na dopełnieniu formalności, tj. podpisanie stosownych umów na odbiór ścieków z przedsiębiorcami posiadającymi stosowne uprawnienia i posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Lista podmiotów posiadających zezwolenie

Wójt Gminy Zakrzew
Leszek Margas