Uwaga Mieszkańcy – zbiórka azbestu!

UWAGA MIESZKAŃCY
II Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest w roku 2019

   W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 10.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Zakrzew.

Ważne!

  • O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami wszystkich nieruchomości z terenu gminy Zakrzew (również budynki gospodarcze).
  • Dotacja nie obejmuje kosztów demontażu azbestu, zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego
  • Demontaż płyt azbestowych musi być wykonany przez osobę przeszkoloną w zakresie przepisów technicznych i sanitarnych wynikających z Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004, nr 71, poz.649)
  • W zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Radomskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,

   Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.

   Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25 oraz na stronie internetowej www.zakrzew.pl (do pobrania poniżej).

   Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14.

Wójt Gminy Zakrzew

Leszek Margas