Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r.  czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Radomiu, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu  zwrócił się do Rady Gminy w Zakrzewie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

 – do Sądu Okręgowego w Radomiu 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego,

– do Sądu Rejonowego w Radomiu 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich oraz 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i do Sądu Rejonowego w Radomiu  upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po terminie, tj. po 30 czerwca 2019 r., pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 ŁAWNIKIEM może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)   duchowni,

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018r poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE PRZEZ STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA  

 Wypełnione druki wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie (pokój nr 29 Ip.) – w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek- 8.00 – 17.00 , wtorek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30, piątek – 7.30 – 14.30,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 610-51-22 w.35 – p. Jolanta Głowacka.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista podpisów
Klauzula informacyjna
Oświadczenie – postępowania
Oświadczenie – pozbawienie władzy rodzicielskiej