Zapraszamy do udziału w konkursie AKTYWNE NGO

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych, oraz na rzecz realizacji inicjatyw w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19 .

Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w konkursie AKTYWNE NGO

Badanie ankietowe – Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem badania jest rozpoznawanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego, a przeprowadzona ankieta umożliwi identyfikację cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości
i swojskości, zamieszkiwanych przez Państwa Małych Ojczyzn.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu

Ankieta znajduje się na stronie https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy. Właściciele nieruchomości lub osoby zamieszkujące daną nieruchomość są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z tym w przypadku kontroli nieruchomości osoby te winny okazać takie umowy i dowody uiszczania opłat za usługi. Zgodnie z art. 9u cytowanej wyżej ustawy wójt gminy jest zobowiązany sprawować kontrolę przestrzegania ustawy. W przypadku niewykonywania kontroli, wójt gminy podlega karze pieniężnej.

Czytaj dalej Szanowni Mieszkańcy!

Informacja

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak WNP-III.021.1.2021 z dnia 21 września 2021 r. z dniem 01.10.2021 r. została zlikwidowana gminna infolinia do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Zorganizowany dowóz będzie nadal realizowany dla osób niepełnosprawnych i mieszkańców mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie  trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Czytaj dalej Informacja