Dodatek osłonowy

W dniu 19 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59).

W 2024 r. dodatek osłonowy:

1)    przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2)    jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

3)    wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w formie:

1)    papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzew 51, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu; pok. nr 2

2)    elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl  – jako pismo ogólne do urzędu
WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie uzależniony od źródła ogrzewania. I tak:

– jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

– gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

– gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

*(Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.)

Wniosek dodatek osłonowy 2024